Откриване на голям проект за седем общини

На 27.01.2021 г. в гр. Златица ще бъде открито изпълнението на значим екологичен проект за региона – чрез Официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция.

Община Златица, в партньорство с общините Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч успешно и в срок изпълни проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проект №BG16M1OP002-2.006-0003-C01 е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Стойността на проекта е 8 879 238,54 лв., от които ЕФРР-5 623 751,65 лв., национално съфинансиране – 992 426,76 лв. и собствен принос – 803 557,39 лв.

Административен договор за предоставяне
на ДБФП №BG16M1OP002-2.006-0003-C01

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент – Община Златица– водеща община  и общини  партньори –Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.  
www.eufunds.bg