Обява за инвестиционно предложение от „Аурубис България“ АД гр. Пирдоп

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД

2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция и модификация на ПСПОВ за намаляване количествата на депонираните утайки“. 

Проектът ще се реализира само и единствено във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, на площадките на Пречиствателната станция за производствени отпадъчни води (ПСПОВ) и на съоръжението за производство на сярна киселина (ПСК)). За логистика на новодоставяното оборудване ще се използват само съществуващите пътища в района на ПСПОВ и на съоръжението за ПСК.

Съответната информация за инвестиционното предложение, съгласно чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в РИОСВ-София, и на интернет-страницата на „Аурубис България“ АД, в раздел „Медии – Обявления“ (https://www.aurubis.com/bulgaria/medii/obyavleniya).

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org