МБАЛ – Пирдоп АД търси да назначи Невролог

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД  
2070 гр. Пирдоп,
ул. „Георги Бенковски” № 24;
0878 632 768; e-mail address: hospital_pirdop@abv.bg

Обява

„МБАЛ – Пирдоп” АД търси да назначи лекар със специалност: „Нервни болести”.

Основни изисквания към кандидатите:

• Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност  „Нервни болести”;

 • Да са психически здрави;

• Да са физически здрави до степен, позволяваща им изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността;

• Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти;

• Да се ползва с добро име в обществото и в професионалната среда;

• Да не са му налагани дисциплинарни и административни наказания за съществени нарушения на трудовата дисциплина;

• Да не е осъждан за престъпления от общ характер;

• Допълнителна квалификация – за медицински дейности изисквани от НЗОК в областта на съответната специалност,  за нивото на компетентност на отделението по „Нервни болести”, в т.ч. притежанието на Сертификат за извършване на доплерова сонография и Сертификат за извършване на електромиография е предимство.

Личностни умения и компетенции:

• Комуникативност и умения за работа с пациенти;
• Организираност и умения за работа в екип;
• Инициативност и високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения;
• Възможност за прогресивно нарастване на възнаграждението, отговарящо на постигнатите финансови резултати от дейността;
• Работа в динамична и стимулираща работна среда;

• Пълно работно време;

• Коректни трудови взаимоотношения;

Необходими документи:

• Заявление за назначаване по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД  с адрес: www.mbal-pirdop.com;

• Професионална автобиография;

• Копие от дипломата за висше образование и  придобита специалност .

• Копия от удостоверенията и/или сертификати, удостоверяващи допълнителна квалификация;

• Удостоверение за редовно членство в БЛС .

Допълнителна информация на  e-mail: petrova_hrs_mbalpirdop@abv.bg;

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфеденциалност, според ЗЗЛД.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.