Eлаците Мед АД посреща 2010 г. с актуална екологична програма и модернизирана екологична система за енергиен мениджмънт

Елаците-Мед АД сключи договор с японската компания Mitsubishi Techno Materials Corporation (ММТЕК) за техническа помощ при проектиране, строителство и пускане в експлоатация на Пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ), които изтичат от рудничен комплекс „Елаците“. Съоръжението, което ще се проектира по най-модерна технология, ще бъде първото от този тип в България. Предвижда се то да пречиства всички отпадни води от рудничната дейност. Във връзка с бъдещото развитие и експлоатация на находището на медодобивното дружество, ръководството на Елаците-Мед АД взе решение да направи тази инвестиция, въпреки икономическата криза. Тази стъпка е начин дружеството да се присъедини към глобалните усилия за намаляване на промишленото замърсяване и спазването на директивите на ЕС.

Компанията Mitsubishi Techno Materials Corporation (ММТЕК) е лидер в Япония в проектирането и изграждането на пречиствателни съоръжения за замърсени от руднична дейност води. Тя има богат опит в предоставянето на цялостни решения на екологични проблеми – от проучвания, анализи и оценки на терени до инженеринг и управление на пречиствателни съоръжения и инсталации за рециклиране на битови и индустриални отпадъци. Японската фирма работи както по действащи, така и по вече рекултивирани мини за пречистване на почвите и водите и за осигуряване на екологично равновесие. За японския гигант пречиствателната станция на територията на РК „Елаците“ е първият подобен проект в България. От японското дружество са уверени, че с прилагането на тази модерна технология и с пускането в експлоатация на бъдещата пречиствателна станция ще се гарантира качеството на изтичащите от рудника води, ще се подобрят екологичните параметри на околната среда и напълно ще се пречистят всички замърсени води. Станцията ще продължи да работи и след приключването на експлоатацията и през периода на рекултивация и закриване на рудничния комплекс.

Строителството на бъдещата пречиствателна станция е част от екологичната програма на Елаците-Мед АД за управление на водите, която ще се осъществява поетапно до началото на 2014 г. Тя включва още реализирането на обектите: „Улавяне и отвеждане на кисели води от дерета 1, 2 и 3″ и Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от промишлената площадка, които в момента са във финална фаза на изпълнение. Новата пречиствателна станция, която ще се изгражда по японска технология, ще пречиства отпадните води от целия рудник.

С осъществяването на всички тези проекти ще бъдат намалени до минимум типичните за този вид производствена дейност количества на тежки метали в изпусканите води. Освен това ще се отстранят нефтопродуктите и ще се нормализира нивото на pH в близките реки. Показателите на изпусканите води ще бъдат контролирани напълно, така че водите на р. Елашка и почвите около нея да могат да се използват за стопански нужди и земеделие от бъдещите поколения.

Добави коментар