50 години НТС по минно дело, геология и металургия

ОБЕДИНЕНИЕ НА НАУКА И БИЗНЕС, В ИМЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕКТОР

 

50godinintsmdgm

 

На 16 юни в “Шератон София Хотел Балкан” се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Събитието събра елита на научно-творческата интелигенция в бранша – няколкостотин ветерани и водещи специалисти. Сред тях бяха ръководители и експерти от всички компании в този сектор.

Специален гост беше Президентът на Република България Росен Плевнелиев. Присъстваха и Жечо Станков – зам.-министър на енергетиката и Бойко Малинов – зам.-министър на околната среда и водите и други официални лица.

 

50godinintsmdgm-4
Президентът на Република България Росен Плевнелиев поздравява председателя на НТС по МДГМ проф. д-р Цоло Вутов с юбилея

 

 

Тържественото честване бе открито от председателя на Научно-техническия съюз проф. д-р Цоло Вутов, който предостави думата за приветствие на Президента Росен Плевнелиев.

В приветствието си към 300 участници в тържественото събрание – представители на науката, образованието и бизнеса, президентът Росен Плевнелиев подчерта значението на целия отрасъл за икономическата стабилност и енергийната независимост на България. В словото си той подчерта, че днес в отрасъла работят пряко около 25 000 души, които осигуряват около 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Същевременно други около 120 000 работни места съществуват заради и благодарение на обслужването на компаниите в отрасъла като съпътстващи дейности. „Секторът е изключително важен за развитието на български региони с нисък стандарт на живот и разбира се на български региони с ниска заетост и висока безработица. Това го прави още по-национално отговорен, стратегически и важен за българската икономика. Българските миньори и техният достоен труд заслужават уважението и призванието на българското общество. Изключителен е фактът, че между 2000 и 2013 година средната работна заплата в сектора се увеличава над три пъти. Това е похвално. Благодаря ви от все сърце за това благотворно отношение. Същевременно ще работим за осигуряване на по-голяма сигурност и още по-високи стимули, разбира се в унисон с европейските проекти и гарантирана конкурентно способност на този изключително важен за България сектор. Икономиката се нуждае от стабилни и отраслово ефективни доставки на ценни богатства и конкурентна минна индустрия. Важно е да работим за реализиране на минната индустрията спрямо световните тенденции. Необходимо е да се предприемат уникални реформи, за да се осигури рентабилността на инвестициите. Това означава по-висока производителност и по-модерни методи на производството и иновациите”.

 

Проф. д-р Цоло Вутов получава наградата „Почетен благодетел на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България” и  звание "Заслужил миньор на НТС по МДГМ"
Проф. д-р Цоло Вутов получава наградата „Почетен благодетел на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България” и звание „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“

 

Поздравителни адреси бяха получени от министър-председателя Бойко Борисов, от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, от министъра на икономиката Божидар Лукарски от БАН, МГУ и много други. Поздравления поднесоха зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков и зам.-министърът на околната среда Бойко Маринов.

Председателят на Научно-техническия съюз проф. д-р Цоло Вутов направи ретроспекция на дейността на Научно-техническия съюз от учредяването си до днес и отправи благодарност към всички негови членове, които са работили и продължават да работят за авторитета на Съюза и просперитета на икономиката ни. /Поместваме кратко резюме от доклада/.

Златен медал ”Добри Желязков – Фабрикаджията” за инж. Добри Цветков – изп. директор на „Елаците Мед”АД и  звание "Заслужил миньор на НТС по МДГМ"
Златен медал ”Добри Желязков – Фабрикаджията” за инж. Добри Цветков – изп. директор на „Елаците Мед”АД и звание „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“

 

Председателят на НТС по МГДМ проф. д-р Цоло Вутов подчерта, че в залата е събран елитът от специалисти на отрасъла и допълни, че 103 учени и специалисти са избрани за действителни членове на обществени международни академии. От тях шестима са удостоени със звания „почетни членове“ и „почетни доктори“ на пет международно научно-технически организации и академии. Проф. д-р Вутов отбеляза, че в Златната книга на ИНРА и Патентното ведомство в България в периода от 1981 г. са вписани имената на членове на съюза сред откривателите и изтъкнатите изобретатели в България.

 

Инж. Костадин Найденов – директор Рудничен комплекс в „Елацине Мед” АД, получава  звание "Заслужил миньор на НТС по МДГМ"
Инж. Костадин Найденов – директор Рудничен комплекс в „Елацине Мед” АД, получава звание „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“

 

На събранието бяха връчени многобройни индивидуални и фирмени плакети и награди за принос и заслуги към работата на Съюза, както и званията „Почетен член на НТС по МГДМ“, „Заслужил миньор“, „Заслужил геолог“ и  „Заслужил металург“. Сред наградените със званието „Заслужил миньор“ е и проф. д-р Цоло Вутов, който е и почетен благодетел на НТС, инж. Добри Цветков, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД и инж. Костадин Найденов, директор на Рудничен комплекс „Елаците“, проф.д-р Лъчезар Цоцорков, Иван Иванов и много други. Наградени бяха дружествата „Елаците Мед”АД, “Геотехмин” ООДЗ, “Дънди Прешъс Металс Челопеч”, “Геострой”, “Геотрейдинг”, “Геопроект” и много други компании и специалисти в областта.

 

Иван Иванов получава  звание "Заслужил миньор на НТС по МДГМ"
Иван Иванов получава звание „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“

 

НТС по МДГМ от основаването си до днес

• Резюме от доклада на проф. д-р Цоло Вутов

 

Рудодобивът, въгледобивът, металургията и металообработването са първите истински занаяти на човечеството, положили основата за обществен, интелектуален и икономически прогрес.

Веднага след Освобождението на България от турско робство рудодобивът, въгледобивът, металургията и металообработването получават нов тласък за развитие. Младата българска държава има нужда от суровини за изграждане на икономическата си база. Възниква необходимостта от съюз на научната и инженеро-техническа интелигенция.

През януари 1924 г. възниква идеята да се основе геологическо дружество, през февруари 1925 г. се приема Устав, избира се Настоятелство и Контролен съвет

С развитието на геологията и минното дело, расте броят на членовете в дружеството. През 1957 г. те се обединяват в секция по минно дело и металургия към ЦС на Научно-техническите съюзи. През 1965 г. в секцията членуват 6 513 инженери, научни работници, изобретатели, обединени в 124 технически дружества.

През юни 1965 г. се провежда конгрес, на който се учредява НТС по МДГМ и се приема неговия Устав. Главните насоки на съюза са развитие на техническия прогрес в минно-добивната и металургична промишленост, геологопроучването и минното строителство, повишаване на квалификацията на неговите членове, творчеството, професионалната реализация, издигане престижа на техния труд. Организиране на конгреси, симпозиуми, дискусии по проблемите на науката и производството по минното дело, геологията, металургията, осъществяване на творчески контакти.

С активното си дейност Съюзът печели авторитет и признание сред научно-техническата общност у нас и в чужбина. Той става член на световния Минен конгрес, в който членуват сродни организации и съюзи от 41 страни.

Трудно може да се опише цялата дейност на Съюза за периода до 1992 г. От началото на 90-те години и преминаването в пазарна икономика, настъпват и съществени промени в отрасъла. При тези условия се налага и преустройство в дейността на Съюза. През 1992 г. Съюзът се регистрира като юридическо лице с нов Устав, а през 2001 г. се пререгистрира като юридическо лице с нестопанска цел.

Председатели на НТС по МДГМ са били проф. Харалампи Попйорданов, проф. Николай Семков, проф. Величко Стоянов.

Колективни членове на Съюза са 26 търговски дружества от минната индустрия промишленост, геологията, металургията. Съюзът активно взаимодейства с Българската минно-геоложка камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Съюза на учените, БАН, университети, министерства и ведомства. Със своята активна дейност през годините НТС по МДГМ спечели авторитет и признание сред научно-техническата общност в страната и в чужбина. Организацията е член на 17 международни организации и академии с направление на дейност в минно-металургичните отрасли, геологията и опазването на околната среда, в това число и Световният минен конгрес.

През последните години НТС по МДГМ организира ежегодни международни научно-технически конференции, посветени на важни проблеми на геологията, на минерално-суровинната база, на добива на полезни изкопаеми на тяхното обогатяване и металургична преработка.

НТС по МДГМ участва в обсъждането на редица закони и подзаконови актове.

Неговият председател проф. д-р Цоло Вутов увери присъстващите, че НТС по МДГМ ще продължава активната си дейност за издигане нивото на минната индустрия, геологията и металургията индустрия за формиране на високо квалифицирани специалисти, за укрепване на обществения характер на научно-техническото движение и формиране на гражданско общество в България.

 

 

 

Добави коментар