Кметът на община Златица е против инвестиционното предложение на „Елаците мед“ – АД

 

 

 

 

 

 

На 30 септември ОбС проведе заседание, което бе предшествано от две заседания на Постоянните комисии, на които както винаги кметът на общината не благоволи да присъства. От дневния ред отпадна точката, предвиждаща обсъждане на информация относно общинската собственост, поради липсата на служител, който да даде разяснения. Както е известно, служба „Общинска собственост“ в общината по същество е ликвидирана. За следващото заседание бе отложено приемането на Наредба №1.
ОбС съгласува „ПУП – План за застрояване“ за изпълнение на дадената на „Елаците мед“ – АД концесия
По първа точка ОбС разгледа писмо от „Елаците мед“ – АД, относно съгласуване на Подробен устройствен план, във връзка с разширение на съществуващото „Хвостохранилище Беннковски-2″, за осигуряване на дадената на предприятието концесия за експлоатация на находище „Елаците“ до 2022 г. Подробни разяснения направи инж. Милчо Цацов – директор инвестиции и екология в „Елаците мед“. Експлоатацията на рудника е трябвало да завърши до 2016 г., но след проучвания и на основание изготвен доклад, концесията е увеличена с още 5 години.
Това налага търсене на вместимост за депониране на 37 млн. тона хвост. Вместо да се строи ново хвостохранилище, се приема по-добрия вариант – да се разшири съществуващото хвостохранилище „Бенковски-2″. Засягат се територии на няколко общини. За осигуряване на такава вместимост са необходими 800 дка, 400 от които са в Чавдар, 270 в землището на Петрич. Тези площи не са общински, а държавни и представляват гори, които ДАГ ги е изключила от горския фонд. С решение №138/05.03.2009 г. Министерският съвет ги е включил в предоставените концесионни площи. Освен това за инвестиционното намерение има положително решение по ОВОС. От приложените към писмото документи става ясно, че „Елаците мед“ спазват стриктно всички законови изисквания. Изпълнена е процедурата за изготвяне на ПУП. Ще бъде изградена нова стена в едно дере, с което ще се увеличават заливните площи. За предоставените от правителството площи „Елаците мед“ ще плащат концесионна такса на държавата, която ще превежда на общините определен процент суми.
За първото полугодие парите са преведени през август.
Общинските съветници разбраха на сесията, че във връзка с инвестиционното предложение общината е изготвила становище. То бе разяснено от поредната еколожка в ОбА Молешка и доразяснено от кмета на общината. Становището на общината по своето съдържание не е нищо друго, освен опит за домашно съчинение на тема екологоя. Според него излиза, че „Елаците мед“ са виновни, че водните течения и водните площи са по-малко от средните за страната, че коефициентът на раждаемост е под средния за страната, а смъртността е по-висока от раждаемостта, както и за отрицателния естествен прираст на общината.
Инж. Милчо Цацов даде изчерпателен отговор на поставените от кмета въпроси. В хвоста на „Елаците мед“ няма нито грам арсен, защото няма от къде да дойде. От 2000 г. предприятието не изпуска нито капка вода от хвостохранилището в р. Тополница. Въведен е оборотен цикъл за използване на водата, която обратно се връща в производството. На еколожката, която изказа свои съмнения дали са приложени най-добрите техники и практики, бе отговорено, че „Елаците мед“ ги прилага. Ще бъде изградена оросителна инсталация. Проектът „Бенковски-2″ е най-нов в България и отговаря на европейките изисквания. Хвостохранилището не създава никакви проблеми на животните и птиците. Там е пълно с патици. РН е в нормите 7-8. Изследванията показват че при миграцията на птиците от Каварна, най-напред идват тук, след което отлита на юг. По принцип становищата на еколожката и кмета на общината са отрицателни. Общински съветник помоли Нонка Каменова да каже ясно „Да“ или „Не“, но тя не отговори.
Кметът на селото Петрич Иван Узунов оцени загрижеността на ОбС за селото. На 27 май е бил разгледан докладът по ОВОС и населението е изразило своето положително отношение към него. Хората вярват, че парите от концесионната такса, каквото е решението на ОбС ще бъдат насочени изцяло към Петрич.
В общината са преведени 60 980 лв., но кметът на общината се инати и не ги предоставя на кметството за решаване на неговите инфраструктурни и социални проблеми. С писмо РИОКОЗ е известило кметовете да участват в организирано съвещание. Присъствали са от Чавдар, Мирково, Бенковски и Петрич, но не и от Златица. При подписване на протокола от заседанието на Експертния съвет няма подпис от името на общината Златица.
Кметът на Карлиево Иван Иванов припомни, че „Елаците мед“ не са цех за цървули, а предприятие от национално значение. Целият район от двете страни на Балкана е заинтересован до кога ще работи. Това е основен поминък за населението, високи заплати и пенсии, спонсориране на общините, участие в социални програми. Трябва да се знае, че от Златица в „Елаците мед“ работят близо 300 души.
Петър Белишки допълни, че от страна на кметската администрация няма прозрачност, две години ОбС работи честно и открито, но в пълно затъмнение по волята на Нонка Каменова.
След инфантилните опити на Каменова-Молешка да представят в негативната светлина инвестиционното предложение на „Елаците мед“, съветниците не пожелаха повече да ги слушат и единодушно всички гласуваха за съгласуване на „ПУП-план“ за застрояване на 11 поземлени имоти в землището на Петрич.
/ Следва /

 

Добави коментар