Стремим се към устойчиво производство и подкрепа на обществени каузи

Interviu_Dobri_Cvetkov_V_Kambana
• Инж. Добри Цветков – изп. директор на „Елаците-Мед”АД, пред в. Камбана

Инж. Добри Цветков е завършил Висшия минно-геоложки университет, специалност “Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия и мини”. Има квалификация ”Мениджър” по специалността ”Трансфер, внедряване, маркетинг и иновации” от Техническия университет. Работи в минната индустрия от 1972 г. От 1991 г. до юли 2001 г. е директор на ОК ”Елаците”, а след това – изпълнителен директор на “Елаците-Мед”АД.

Член е на Управителния съвет  на „Елаците-Мед”АД.

 

– Инж. Цветков, най-напред нека Ви честитим наградата на БМГК за корпоративна социална отговорност в категорията „големи предприятия”, която „Елаците-Мед” АД получи на 18 август – Деня на миньора. Миналата година получихте наградата на БЧК, която ви отличи като един от най-големите корпоративни дарители. Чувствате ли се удовлетворен от тези награди и от повишеното доверие на местните общности, които разчитат на помощта ви в трудни моменти?

– Това е една висока оценка от професионалисти в бранша и е повод за гордост и удовлетворение.

Стремим се да поддържаме политика на диалог и тясно сътрудничество с общините и местната общност. От години дружествата в група ГЕОТЕХМИН работят за постигането на социални, образователни и екологични цели, в рамките на своите всекидневни бизнес дейности и извън тях. Осъществяването на редица програми за корпоративна социална отговорност, допринася за устойчивото развитие на региона. Нашите каузи са в различни направления: образование, знание и културно развитие на младото поколение, съхранение на българската духовност, подкрепа на местните традиции и обичаи, опазване на историческото и културно наследство, опазването на околната среда, спорт и здраве.

Лятото на 2014 г. ще се запомни с големите наводнения и градушката, които причиниха щети в цяла България и в общините от Средногорието. Особено тежко бе положението в с. Чавдар, където в следствие на унищожителния смерч бяха изскубнати 6 електрически стълба, а прекършените и съборени дървета увредиха много кабели. Предоставихме необходимата техника – кран, фадрома, багер, за изсичане и извозване на дърветата и възстановихме 20 коловолтовото напрежение

Много важен аспект в тази наша доброволна дейност е не само помощта в екстремни ситуации, но и превенцията за защита от бедствия, поради което осъществихме дейности, насочени към намаляване риска от бъдещи природни бедствия.

Направихме корекция на реката в с. Карлиево и 140 м. тръби за отводнителна траншея за води от склоновете, възстановихме далекопровод, захранващ Депото за твърди отпадъци в гр. Златица; оказахме помощ за проектиране на реконструкция и рехабилитация на пътя Чавдар-Петрич (9,270 км) и др.

Всички тези наши доброволни инициативи осъществяваме  с фирмени средства, механизация, както и с участието на наши служители и работници. Повечето от тях са местни хора и са удовлетворени, когато могат да помогнат на земляците си. Чувстваме, че сме полезни.

Наградата за нашата програма „Отговорност към местните общности” бе присъдена от БМГК, но бе оценена от журналисти, които са я номинирали измежду много добри проекти на компании от минерално-суровинната индустрия. Това ни радва, защото особено много ценим мнението на медиите, които са част от гражданското общество. Не бих искал да пропусна и наградата на в. Камбана през м. декември 2014 г. „Вярата на Средногорието”, както и да благодаря на хората от района за тази висока оценка.

– Ръководите компанията повече от 20 години. Какво са за Вас „Елаците-Мед”?

Елаците е медно находище с интересна история, а „Елаците-Мед” АД е предприятие, чието цялостно проектиране, изграждане и управление след приватизацията продължава да бъде дело на български специалисти от групата фирми ГЕОТЕХМИН.

Първата копка на открития рудник е направена на 9 май 1976 г., на 8 април 1981 г. в Обогатителната фабрика (днес Обогатителен комплекс, с. Мирково) е произведен първият концентрат, а през февруари 1983 г. МОК „Елаците” е открит официално. През миналия век запасите на рудник „Елаците” са изчислени на около 240 млн. т. руда, което означава, че рудникът, а и цялото предприятие трябваше да спре работа през 2006 г. Гордея се, че в периода след приватизацията на предприятието екипи от специалисти от групата фирми ГЕОТЕХМИН удължиха жизнения цикъл на рудника. Заедно с това постигнахме постоянен добив и непрекъснато развиваме нови проекти, свързани с цялостното управление на предприятието.

Мнозина от работещите в Рудодобивния комплекс си спомнят тежкото състояние на рудника в периода 2000-2003 г. Тесни и неравни забои, пътни връзки, изградени за работа със стара минна техника и автомобили, неефективно диспечерско управление, ниска производителност. Днес разполагаме с мощни багери, с модерни автосамосвали и нова спомагателна техника, а за движението по забойните линии се използват най-съвременни тотални станции, високо точни GPS и др.

– Денят на миньора е повод за равносметка на постигнатото в производствената дейност. Какви инвестиции и производствени новости има в предприятието през последната година и как допринасят те за производствените резултати?

– За мен, както и за целия състав на „Елаците-Мед”АД, Денят на миньора е ден на гордост заради резултатите на нашия труд и ден за равносметка, за поставяне на нови, по-високи професионални цели.

Всички ние заедно работихме неуморно и отговорно, с което допринесохме за добрите показатели и резултати постигнати през годината.

През 2014 г. ръстът на производство по преработка на руда е 3% , а по добив на концентрат – 7%. През първите седем месеца на 2015 г. ръстът спрямо същия период на 2014 г. е 7% по преработка на руда и 4% по добив на меден концентрат. Постигнаха се оптималните технологични показатели. Постоянно надграждаме във всички направления.

През изминалата година работихме и продължаваме да работим денонощно по мероприятия, гарантиращи сигурността на производството и неговата ефективност.

През 2014 г. е изпълнена инвестиционната програма на 98%, като оставащите проценти са изпълнени първото тримесечие на 2015 г. През 2015 г. се изпълнява успешно инвестиционната програма, като част от нея се състои в закупуването на ротационна сонда за взривни сондажи, 160 тонни автосамосвали, хидравличен дизелов багер HITACHI, права лопата с кофа 8-10 м3, трошачен агрегат Thyssen KRUPP, филтър – преса за филтърно отделение и др.

– „Елаците-Мед”АД работи по мащабна екологична програма. По какви екологични проекти се работи в момента и какво предстои в близко бъдеще?

– „Елаците – Мед” даде приоритет на инвестиционна програма по опазване на околната среда, която включва комплекс от мероприятия по предотвратяване и контрол на замърсяването, екологосъобразно управление на отпадъците, в това число на минните, енергийна ефективност и други.

Неизброими са реализираните и предстоящи проекти и мероприятия в областта на опазване на околната среда, с цел изпълнение на програмата 2015 – 2019 г.

Един от мащабните екологични проекти, реализирани в историята на „Елаците – Мед” АД е изграждането на територията на Рудничен комплекс „Елаците”, на пречиствателната станция за отпадъчни води на к. 840 м по проект на Мицубиши Матириълс Техно Корпорейшън, Япония.

Строителството на пречиствателното съоръжение приключи в края на 2013 г., като през 2014 г. се изпълняваха строително-монтажните работи по периферните обекти, довеждащи замърсените води до него.

На 5 септември 2014 г. стартираха т. н. технологични проби на пречиствателното съоръжение.

Резултатите от експлоатацията на съоръжението показват постигане на стойности по мониторирани показатели под установените емисионни норми и стойности на pH в рамките на установените.

Пречиствателното съоръжение е част от комплекс хидротехнически съоръжения за управление на водите, чието строителство се очаква да приключи през 2017 г. Това е само пример за стремежа на нашия екип към внедряването на най-добрите световни практики.

Мога да спомена още редица осъществени проекти в Рудододобивния и в Обогатителния комплекс, свързани с подобряването на работната среда и възстановяването и опазването на околната среда. Сред тях са проектирането и извършването на рекултивацията на хвостохранилище „Бенковски-1”, системата за мониторинг, контрол и управление на Водното и хвостово стопанство, изграждането на оросителна инсталация на хвостохранилище „Бенковски-2”, която е с дължина 7 200 метра, частично има резервно двойно водоснабдяване. Предстои и частично запечатване на сухия плаж на хвостохранилището.

„Елаците-Мед” АД фокусира все повече усилията си върху устойчивия растеж и устойчивото развитие, което включва икономическа, социална и екологична отговорност. Всичко това не може да бъде постигнато без нашите мениджъри, работници и служители и аз използвам възможността чрез вашия вестник да им изказа специална благодарност.

– Каква е политиката на компанията по отношение на човешкия фактор?

– „Елаците – Мед”АД е един от най-големите и най-отговорни работодатели в България. Не случайно нашият девиз е „Устойчиво развитие – стандарт за качествен живот”. Устойчивото и дългосрочно производство, към което се стремим не е самоцел, а основа, върху която да се градят и управлението на околната и работна среда, и социалните аспекти, и човешките ресурси като непрекъснато се повишава квалификацията на служителите и работниците, и тяхната мотивация за работа.

Грижата за човешкия капитал изисква отговорност, ангажимент и непрекъснати инвестиции. „Елаците – Мед”АД традиционно участва в инициативите за кариерно развитие на младото поколение, организира и провежда летни студентски стажове, като дава възможност на младите хора да приложат наученото в реална среда.

Сътрудничеството между предприятието, местната власт и местните общности е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на „Елаците – Мед”АД и общините в региона. Добрият диалог с всички заинтересовани страни е наша цел и ние сме удовлетворени, защото виждаме същия стремеж и от страна на кметовете, на Общинските съвети, на представители на бизнеса и като цяло на обществото в района на Средногорието. Мисля, че повечето от хората в този район осъзнават, че от успешното развитие на „Елаците – Мед”АД до голяма степен зависи благоденствието и на общините. Наред с усвояването на европейските фондове за развитието на важни проекти, голямото предприятие винаги е двигател за развитието на района, защото осигурява заетост и добро заплащане, а това се отразява положително на потреблението, което от своя страна, дава импулс на малкия и средния бизнес, на инфраструктурното развитие.

В рамките на нашите възможности участваме в проекти на общините за подобряване на инфраструктурата в тях, подпомагаме училища, детски градини и здравни заведения. Активно подпомагаме обществените инициативи за опазването и популяризирането на българския дух и култура сред младото поколение и обществеността. При реализацията на нашите доброволни инициативи винаги сме чувствали, че сме обединени около една кауза – да сме полезни за обществото: ние, нашите служители, общинските администрации и техните ръководства, учители, ученици, културни дейци, представители на горски стопанства и други. Няма значение дали засаждаме ябълкови фиданки върху училищни или горски терени, както беше в програмите ни за корпоративна социална отговорност „Ябълка за здраве” и „Нашето зелено утре”, или стимулираме духовното начало и стремежа към знание, каквато е идеята на „Култура и национална идентичност” и конкурса „Родният край в моите очи”. Тези наши програми, както и празниците и инициативите, които се организират, ни карат да се чувстваме като част от едно цяло. Нека всеки да върши своята работа, да го прави по-добре, но и да продължим да вървим в една посока – устойчивото развитие и по-доброто качество на живот.

– Какви са пожеланията Ви за празника?

– Благодарен съм на целия мениджърски екип, на всички работници от „Елаците – Мед” АД, на фирми от групата на Геотехмин: Геострой, Геотрейдинг, Геопроект и др.

Вярвам, че и занапред ще бъдем сред първите в бранша. С професионализъм и всеотдайност сформирахме европейския образ на минната индустрия, като я превърнахме в модерен отрасъл с утвърдени позиции на нашите и международни пазари.

Благодарен съм за взаимното разбирателство с общините, на чиито землища работим.

Поздравявам всички наши работници, служители и партньори от отрасъла с професионалния ни празник и им пожелавам здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие на тях и семействата им.

Нека нашия патрон Св. Иван Рилски да ни закриля и да ни дава сили за нови професионални успехи.

 

Добави коментар