СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА СЕДЕМ ОБЩИНИ

Проект №BG16M1OP002-2.006-0003-C01

„Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“

СТАРТИРА ВАЖЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ ЗА СЕДЕМ ОБЩИНИ

На 30.01.2020 г. в гр.Златица ще бъде даден старт на важен и значим екологичен проект – чрез Начална пресконференция и Официална церемония „Първа копка“.

Община Златица, в партньорство с общините Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) с рег. №BG16M1OP002-2.006-0003-C01 за изпълнение на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на проектa е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране, и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Стойността на проекта е 8 879 238,54 лв., от които ЕФРР-5 623 751,65 лв., национално съфинансиране – 992 426,76 лв. и собствен принос – 803 557,39 лв.

Срок за изпълнение – 35 месеца.

www.eufunds.bg

Административен договор за предоставяне на ДБФП №BG16M1OP002-2.006-0003-C01
„Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г
. “, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България. Конкретен Бенефициент – Община Златица – водеща община и общини партньори -Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.