Служители от „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с първа награда от Национален конкурс за млади учени и специалисти

В края на 2021 г. Иван Георгакиев, старши инженер геомеханика, и Делчо Делчев, инженер геомеханика, към отдел „Технически служби – Добив на руда“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД се включиха в Националния конкурс за млади учени и специалисти на Научно-техническите съюзи по минно дело, геология и металургия. Двамата представиха доклад „Инструменти за геомеханичен мониторинг използвани в рудник „Челопеч“ и спечелиха първо място в направление Минно дело.

През изминалата година конкурсът се проведе за четвърти пореден път, като целта му е поощряване на младите хора, учени и работещи в областта на минното дело, геологията и металургията да разработват иновативни научни и научно-приложни теми. Чрез конкурса Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия популяризира тяхната дейност и постижения, както и свърза науката с бизнеса.

След покана от НТС, Николай Симонски, главен инженер „Технически служби“ представя пред екипа си възможността, етапите за провеждане на конкурса, критериите за оценяване и изискванията. Няколко колеги от отдела решават да се включат.

Идеята на конкурса беше да бъде споделена тема, която до този момент не е представяна или публикувана широко, а за нас това се оказа огромно предизвикателство. Идеята ни беше да представим доклад, който съдържа практическа част, а не просто научна. По тази причина се спряхме на уредите, които използваме за измерване преместванията в масива, и по специално подробно представяне на монтаж, последващи замери и обработка на получените данни. Знаехме, че до този момент не беше публикувана подробна техническа информация – срещал съм по време на лекции данни за измервателни уреди, но не подробно.“ – споделя Иван Георгакиев.

Иван Георгакиев

Съществуват различни начини и уреди за измерване на преместванията. Инструментите, с които се измерват преместванията под земята в рудник „Челопеч“ са многоточкови екстензаметри (SMART MPBX и SMART cable), за които няма техническа информация как се монтират и използват. По тази причина двамата решават, че би било подходящо, а и интересно за публиката, да се представи този тип измерване.

Системата на добив в рудник „Челопеч“ – камерна с последващо запълнение, предполага отваряне на добивни изработки с големи размери преразпределящи естествените напрежения в масива, които в комбинация със структурни нарушения в стените им водят до премествания, които е необходимо да бъдат следени.

В работата си използваме специализирани геомеханични софтуери, благодарение на които прогнозираме поведението на масива в отделните етапи от водене на добивните дейности. Един от получените показателите са преместванията. В зоните, в които очакваме високи стойности монтираме измервателните уреди. Получените данни използваме за следене на опасните граници на преместванията, като едновременно с това калибрираме и геомеханичните модели.“- споделя Делчо Делчев.

Делчо Делчев

Внедряването на тези уреди започва при прокарването на наклонена галерия „Надежда“, когато специалистите от звено „Геомеханика“ започват да следят влиянието на проходческите дейности в дълбочина на масива и потвърждаване дължината на използваните анкери в крепежната конструкция. След смяната на системата на добив от подетажна система към камерна с последващо запълнение, уредите започват да се използват и за следене на масива около добивните изработки.

Всяка намеса в равновесното състояние на скалния масив води до промяна в напрегнатото му състояние и неминуемо води малко или много до премествания. Следенето на тези премествания е пряко свързано с основната задача на всяка дейност в нашата работа, а именно безопасността.“- допълва Делчо.

Благодарение на доклада, който двамата подготвят, печелят първо място. Докладът е важен и за всички хора, които се занимават с измервания на преместванията, тъй като описва строго технически начина на монтиране на уредите и последващите замер и интерпретация на получените данни. Начинът на поднасяне на информацията от доклада спомага до голяма степен за по-лесното й прилагане в практиката.

Докладът ни беше практически насочен, за да улесни хората. Написахме го опростено, без сложна терминология и на разбираем език.“ – споделя Иван.

Двамата споделят, че работата, която вършат ги удовлетворява, когато е свършена добре и резултатите са видими. Пример за това е успехът им от научния конкурс.

*Работата на геомеханика е пряко свързана с целия отдел „Технически служби“. Професията им е тясно свързана с геолози и маркшайдери, които дават ориентацията и характеристиките на масива, с който боравят. Активно комуникират с техническия персонал в рудника за проблемите, които могат да се очакват от геомеханична гледа точка и дават препоръки за решаването им. Свързани са със сервиз и запълнение, добив и взривно звено.