Реагираме адекватно на природните предизвикателства

  • • Инж. Николай Гаджанов – директор на ТП „ДГС Пирдоп”, пред в. Камбана

 

– Инж. Гаджанов, в навечерието сме на Седмицата на гората. Какви инициативи предвиждате по този повод през тази година?

– През тази година Седмицата на гората ще се проведе  в периода от 4 до 10 април и ще премине под мотото „Подобри гората”, като официалното откриване ще се състои на 5 април в двора на админитративната сграда на ТП „ДГС Пирдоп”, с приветствие към работниците и служителите и традиционното засаждане на фиданки от тях.

Години наред Седмицата на гората съвпада с времето на активни залесителни дейности, които се извършват в горските територии. През тази пролет сме предвидили за залесяване 570 дка горски площи, в които гората бе увредена от неблагоприятни природни въздействия. Тези площи ще бъдат залесени основно с местни широколистни дървесни видове – бук, явор, цер, зимен дъб, както и с иглолистни местни видове – черен и бял бор, смърч.

Част от инициативите, които предвиждаме са свързани със съвместно залесяване с различни институции. На 6 април планираме с община Пирдоп съвместно залесяване покрай пътя, водещ до Еленската базилика в местността. Също така по време на седмицата предвиждаме съвместно с община Копривщица да засадим  300 бр. кипариси в централната градска част на възрожденския град, като в инициативата ще се включи и фирма „Фикосота Синтез” ООД, производител на перилни и почистващи препарати, парфюмерия, козметика, хигиенни материали и бебешки продукти.

През 2014 и 2015 г., дружеството стана спонсор на залесителни дейности на територията на ТП „ДГС Пирдоп”, в резултат на което за двете години са възстановени горски площи в размер на 65 дка.

Съвместно с ученици от СОУ „С. Савов” Пирдоп ще се опитаме да направим картотека на стари и ценни дървета в гр. Пирдоп и в частност в градската градина. На тези дървета ще се поставят информационни табели с данни за вида на дървото и кога е засадено то. Инициативата трябва да приключи до края на април.

– Как ще бъдат ангажирани гражданите по време на провеждането на Седмицата на гората?

– През пролетта ТП „ДГС Пирдоп” ще предоставя безвъзмездно фиданки от горско-дървесни видове. Целта е всеки да може да облагороди дадена територия, независимо дали тя е урбанизирана или земеделска земя. Всяко едно засаждане на дърво е с благородна цел и когато имаме достатчно наличен посадъчен материал се стремим да предоставим една част на населението, за да може всеки, който има желание да извършва залесяване на подходящо за целта място.

Хубаво е, че през последните години обществеността в района все повече инициира и участва в акции, свързани със засаждане на дървета, храсти и облагородяване, на междублокови зелени пространства и обществени части на населените места.

Похвално е, че това се случва вече все по-често и без прякото участие на ТП „ДГС Пирдоп” при организацията и изпълнението на тези мероприятия.

– Какви са приоритетите в дейността на ТП „ДГС – Пирдоп”?

– Стремим се да работим така, че да сме максимално бързо и ефективно приспособими към постоянно изменящите се климатични условия и предизвикателствата, които ни поднася природата.

Същевременно нарастващият интерес на обществото към нашата дейност ни амбицира още повече да управляваме и стопанисваме държавните горските територии по такъв начин, че да се постигне увереност и убеденост в местните общности и институции, че нашата работа е благородна и цели, както откриването на възможности за задоволяване на потребностите с ресурси от горите на всички нас, така и с опазване и подобряване на състоянието на горите.

Това ще бъде наш приоритет и за в бъдеще.

– През последните години в какво се изразяват успехите на ТП „ДГС Пирдоп”?

– Най-големият успех на горското стопанство в Пирдоп е  успешното справяне с три много силни предизвикателства, които ни поднесе природата. Първото е ветровалът в гр. Копривщица през 2013 г., който нанесе сериозни щети, изразяващи се в унищожаването на над 500 дка горски масиви.

Понастоящем, там вече почти изцяло са залесени всички площи, в които не се наблюдава естествено възстановяване на гората, а площите, в които възстановителният процес е започнал, са под постоянно наблюдение, така че да можем да реагираме и залесим допълнително, в случай на установено забавяне на възобновителния процес.

Вторият случай е падналата през 2014 г. градушка в района на селата Мирково и Челопеч, която също нанесе сериозни поражения на иглолистните гори.

През месец март тази година там вече се проведоха и първите залесявания на повредените горски територии.

Третото предизвикателство, с което се справихме бе снеголомът от края на 2014 г. в землището на Копривщица, където към момента вече сме в крайна точка на усвояване на повредената дървесина и вече имаме и залесяване на освободени площи.

Успех за горския сектор са инициираните и направени промени в българското законодателството, част от които са в сила от 1 януари 2016 г., и които са насочени към повишаване на контрола върху дейностите, извършващи се в горските територии, както и върху превоза, съхранението и преработката на дървесина.

Предвидените постоянно видео наблюдение в обектите, в които постъпва, съхранява се и се обработва дървесината от една страна и постоянен GPS контрол на превозните средства от друга, ще позволят проследяване на маршрута и координатите на всяко превозно средство, по всяко време.

През изминалата година към телефон 112 бяха внедрени специални оператори, чрез които в Изпълнителната агенция по горите постъпват сигнали от граждани за нередности и неправомерни действия в горските територии. Благодарение на това, по най-бързия начин тези сигнали достигат до нас и ние имаме възможност да изпратим екип, който да направи първоначална проверка в рамките на до 30 мин. от получаването на сигнала и точните координати. Голяма част от сигналите, които получаваме ни дават точна и наверменна информация, което спомага извършването на обективна и навременна проверка и адекватна реакция. Това създава увереност в обществото и най-вече у служителите, че бързо и качествено могат да въздействат върху процесите.

Тук е мястото да благодаря на всички граждани, които своевременно подадваха информация на телефон 112 и да ги призова и занапред да запазят повишената си бдителност, в името на опазването на общото ни богатство – прекрасната българска гора.

– Имате ли достатъчно професионални кадри или страдате от недостиг на такива?

– Имаме изграден екип, с добра и отговаряща на необходимостите ни професионална подготовка. Ежедневно се стремим към повишаване на квалификацията на служителите, включително чрез споделяне и обмяна на опит и практика.

На този етап, смело мога да кажа, че имаме добре сформиран екип, който работи ефективно и се справя успешно с поставените му задачи.

– Имате ли достатъчно съвременна техника, която да обезпечава вашата дейност?

– През последните години основно подменихме автопарка на горското стопанство. Закупихме надеждни автомобили, които са с висока проходимост, чрез които нашите служители да могат бързо и точно да изпълняват служебните си задължения. Но въпреки това, все още е налице недостиг на автомобили. Надяваме се, през тази година да успеем да закупим още два, или три автомобила, така че всеки служител, пряко отговарящ за опазването и контрола на горите да разполага с автомобил, за да може успешно да изпълнява тези си задължения.

Използването на подходяща техника е от съществено значение за успешно извършване на дейностите, свързани с управлението и стопанисването на горите по начин гарантиращ  непрекъснато подобряване на състоянието им.

Честит професионален празник на всички бивши и настоящи работници и служители в сферата на горското стопанство!

Добави коментар