Проект „Младежки дигитални умения за по-добра активност и грамотност“

Дигиталните умения не са само способности за работа с дигитални устройства. Информираността, толерантността, демократичните ценности и отговорности са част от дигиталните умения, необходими, за да бъдат младите хора част от съвременното дигиталното общество като дигитални граждани и да участват активно в него по безопасен, отговорен и креативен начин.

В този контекст се реализира проект „Младежки дигитални умения за по-добра активност и грамотност“, с номер 2019-3-BG01-KA105-077871, като младежки обмен между 6 държави, с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Проектът се реализира в периода 19-28 октомври 2020 на територията на Габрово и „Центъра за обучение на местните власти“, с участието на 41 младежи от България, Република Северна Македония, Унгария, Украйна, Турция и Сърбия. Сред участниците от България бяха младежи от гр. Златица от СУ „Свети Паисий Хилендарски” и от „Институт за културно наследство“ и от гр. София – от младежко сдружение „Ти можеш“.

Участниците развиха нови дигитални умения, знания и компетенции като основа за активно участие в днешния дигитален свят. Те осъзнаха колко е важно използването на съвременните технологии по правилен, здравословен и безопасен начин и научиха повече за „Дигиталния отпечатък“.

Младежите формираха нови разбирания за „Дигиталното гражданство“. Те осъзнаха, че са Дигитални граждани и принадлежат към съвременното дигитално общество. Като такива, е нужно да използват технологиите и техните предимства, за да участват активно в обществото и да взаимодействат с него по безопасен и ефективен начин, да споделят и популяризират демократичните ценности, да насърчават доброволчеството и ученето през целия живот.

В програмата на младежите бяха включени посещения на различни културни обекти и музеи в Габрово и В. Търново – „Дом на хумора и сатирата“, „Етъра“, „Царевец“, Соколския манастир и др.

Участниците посетиха и Техническия университет, където се запознаха с научните достижения и изобретения на катедра „Комуникационна техника и технологии“, както и новостите в областта на Кибер сигурността.

Младежите посетиха и Националния музей на образованието. По време на посещението се проведе и беседа с г-н Георги Маринов, началник на Регионално управление по образование, Габрово, който поздрави участниците и отправи предизвикателство към тях – да развиват своите знания и умения, за да създават един безопасен и сигурен дигитален свят.

Всички участници получиха сертификат Youthpass и сертификат за „Дигитални умения“, според Европейската Рамка за дигитални компетентности за граждани – DigComp 2.1.

Участниците изброиха и организираха цифровите си умения във своите Европас профили (Europass e-Portfolio). В тях всеки участник самостоятелно състави списък на цифровите си умения, като включи уменията си за работа с инструменти и софтуер, проекти и постижения, в които е участвал или изработвал преди. Участниците описаха и инструментите, които са използвали по време на участието си в този проект, както и инструментите, които използват в свободното си време (например социални медии, блогове, игри). Една част от младежите организираха уменията си в различни групи, като създадоха група за цифровите инструменти, които използват за дизайн, група за цифровите умения, които използват на работното си място, включително и група за цифрови умения, които искат да развият.

Координатор на проекта е „Институт за културно наследство“.

www.chinstitute.eu