Продадени бяха акции от актива на МБАЛ-Пирдоп

Община Пирдоп

Продължение от бр. 8

Съветниците отложиха разглеждането на докладна записка относно отдаване под наем чрез търг на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион тип „Лавка“. Те дадоха съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 години на терен – частна общинска собственост в близост до язовирната стена на яз. „Душанци“, с площ от около 100 квадратни метра за поставяне на павилион за осъществяване на търговска дейност и навес. Начална месечна цена – 2 лв./кв. м. без ДДС, депозитът за участие в конкурса – 50%  от началната конкурсна цена, тръжната документация – 30 лв.

ОбС – Пирдоп одобри продажбата на 2 000 поименни акции от капитала на МБАЛ- Пирдоп АД на стойност 20 000 лв., на община Челопеч. Средствата от закупените акции ще бъдат преобразувани като субсидия за МБАЛ-Пирдоп АД.

Ангел Геров информира присъстващите, че се провеждат  разговори между акционерите на болницата и ръководствата на големите предприятия в района за поредното стабилизиране на болничното заведение. Той заяви, че има уверението и на трите предприятия, че ще подпомогнат болницата финансово в рамките на три месеца, за да може тя да си стъпи на краката. Условието на трите предприятия е, изп. директор на болницата и най-големите акционери на здравното заведение да провеждат срещи, на които да се дава отчет за извършената дейност в болницата и как и къде са похарчени средствата.

Кметът на община Пирдоп съобщи още, че през месец февруари болницата е имала голямо затруднение и спешно се е нуждаела от финансови средства за животоспасяващи лекарства. Средствата са били отпуснати от община Челопеч.

Проблемът с болницата в Пирдоп ще продължи да бъде тема на разговори между собственици, ръководители и спонсори всяка седмица. Беше съобщено още, че новият директор на МБАЛ трябва да представи визия за стабилизирането и развитието на болничното заведение до края на месец март.

Прието бе изменение и допълнение в правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от община Пирдоп. След измененията в правилника, желаещите да получат финансова и/или материална помощ трябва да отговарят на условието средният доход на член от семейството за 6 месеца, предхождащи молбата за помощ да не надвишават 50% от минималната работна заплата за страната. Това условие не касае лица с увреждания.

ОбС – Пирдоп избира общинските съветници Силвия Георгиева, Евгени Додов, Донка Бикова и Райна Михова за участие в работата на комисиите  по провеждане на търгове и конкурси.

Добави коментар