Приета бе Стратегия за социалните услуги в община Пирдоп

Община Пирдоп

На 25 февруари в лекторията на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп, в което участие взеха всичките 13 общински съветници. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, зам.-кметът на общината Вера Бойчева, кметът на кметство Душанци Валентин Петров, граждани.

В началото на заседанието беше гласуван дневният ред. След предложение на Донка Бикова от предварително обявения дневен ред отпадна точката, свързана с разглеждането на докладна записка относно отчета на младежките дейности в общината за 2015 г. и приемане на план за младежта за 2016 г., поради необходимостта от допълнителни корекции в плана. Точката ще бъде разгледана на следващото заседание на ОбС. По предложение на Ангел Геров в дневния ред бяха добавени още две точки, свързани с продажбата на акции от актива на МБАЛ – Пирдоп АД и изменения и допълнения в правилника за реда и начина за отпускане на финансови и материални помощи от общината.

По първа точка от дневния ред ОбС прие Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2016-2020 г. Приет бе и годишният план за развитие на социалните услуги в общината за 2016 г.

Поставените цели в стратегията са свързани с подобряване грижата за децата в семейството, максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, създаване на условия за социално интегриране на хора в неравностойно положение, осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания, постигане на ефективност в управлението на общинските ресурси, подобряването на качеството на предлаганите от общината социални услуги и др. В стратегията се предвижда увеличаване на капацитета на Центъра за обществена подкрепа, като целта е до 2020 г. той да има капацитет от 60 пациента. Предвиденият капацитет на социалния патронаж е 160 човека през летните месеци и 140 човека през зимата. Годишният план за 2016 г. е разработен в изпълнение на изискванията на Националната и Областната стратегии за развитие на социалните услуги.

ОбС – Пирдоп прие план за пашата на животни в общинския горски фонд и определи таксите за ползване на недървесни горски продукти, добити от общинския горски фонд. Цените се запазват същите както и през 2015 г.: за едър рогат добитък – 1.50 лв./бр., за коне, катъри, магарета и мулета – 0.80 лв./бр., за овце – 0.30 лв./бр., за свине 2 лв./бр., кози и ярета до 3 бр. – 2 лв., кози и ярета до 5 бр. – 2.50 лв., кози и ярета над 5 бр. – 6 лв. Одобрени бяха и таксите за административни и технически услуги за горскостопанска дейност за 2016 г.

Съветниците дадоха съгласие да се подпише договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги. Чрез този договор пречиствателните станции в Пирдоп и Душанци ще бъдат приети за експлоатация от ВиК, което ще намали разходите на община Пирдоп. Ангел Геров заяви, че от 2013 г. до 2016 г. общината е платила над 300 000 лв. за пречистването на водата,както и че след приемането на пречиствателните станции от ВиК, общината има възможност за тази година да спести до 200 000 лв. от тази дейност. Съветниците направиха няколко допълнения към договора, с които регламентираха получените аварии да се отстраняват до 24 часа след тяхната поява и ВиК дружеството да покрива възстановяването на засегнатите участъци от пътната инфраструктура.

Съветниците приеха докладна записка за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд. Към момента има свободни за отдаване под наем пет броя ниви. Началната тръжна цена на нивите ще бъде 10 лв./дка, тръжната документация ще струва 20 лв. С предимство в конкурса ще се ползват жители на общината, както и такива с изтекъл договор за ползване на дадена нива. Задължително условие в конкурса е кандидатите да имат регистриран животински обект в общината.

Дадено беше съгласие да се отдаде под наем за срок от 5 г. свободен недвижим имот, частна общинска собственост, с размер 15,8 кв. м. Имотът ще бъде отдаден след търг, като началната тръжна цена е 3 лв./кв.м., цената на тръжната документация ще бъде 20 лв., а началният депозит ще бъде 100% от тръжната цена.

/Следва/

Добави коментар