ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


В рамките на проект: „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, финансиран с АДБФП № BG16M10P002-2.009-0037-С01, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,жителите на селата в Община Етрополе получават безплатни компостери, за да оползотворят органичните отпадъци от своето ежедневие като произвеждат обогатена тор за своите насаждения.

      За да подпомогне процеса на създаване на компост и своите съграждани в усвояването на това ново умение, Община Етрополе

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ-КОМПОСТЬОРИ

Ако си жител на Община Етрополе

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

       Регистрирай се като попълниш регистрационната форма на следния линк: https://forms.gle/4v2SNRmcNWBc2gFU9 или като изпратиш email на електронна поща: office@benevent.bg

Доброволците ще преминат обучение за компостирането
и за своите ангажименти като специалисти – компостьори

––––––––––––––- www.eufunds.bg ––––––––––––-

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, във връзка с ДБФП № BG16M10P002-2.009-0037-С01, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“