Препоръки на РЗИ-Софийска област за подобряване на качеството на атмосферния въздух и ограничаване на въздействието на конкретни екологични вредности върху здравето на населението в промишлената зона Пирдоп-Златица за 2022 г.

Замърсяването на въздуха и климатичните промени се отразяват върху здравето и благосъстоянието на хората в ежедневния им живот. Влошеното качество на атмосферния въздух (КАВ) е предотвратим фактор на риска, рефлектиращ върху структурата на заболеваемостта на населението. Системната експозиция на атмосферни замърсители може да има различни по тежест здравни ефекти – от леки функционални нарушения, до възникване и развитие на сериозни заболявания на различни органи и системи. РЗИ-Софийска област ежегодно предоставя препоръки към общинските власти от промишления регион Пирдоп-Златица – за обсъждане и включване в съответните Регионални програми за подобряване на КАВ, с цел тяхното допълване в здравен аспект. Продължителната и дългосрочна експозиция на суспендирани прахови частици, техният размер и химичният състав, адсорбираните на повърхността им болестотворни причинители, мутагени, ДНКмодулатори – причиняват тежки системни увреждания. Този феномен е особено актуален в условията на влошена епидемиологична обстановка и наличен пост-ковид синдром сред преболедувалите.

Препоръки за подобрение на екологичните условия и КАВ в населените места:

Идентифициране на критични точки на вредни емисии; контрол на регламентирания превоз на отпадъци след жизнения цикъл на промишлените производства – до съответна крайна локация (до ж.п. гара, до населени места); подобрение на функционирането на масовия обществен пътнически транспорт; намаляване на задръжките на автомобилите по кръстовищата и на газовите емисии от тях; почистване и оросяване на основните пътни артерии от натрупан прах, (рехабилитация и поддържанe на пътните настилки); системно машинно миене на основната пътна мрежа в населените места; забрана за изгаряне на автомобилни гуми, пластмасови отпадъци, стърнища и др.; подобряване системата на сметосъбиране и сметоизвозване; разделно събиране на отпадъците, компостиране на окосени зелени маси; контрол относно ползване на некачествени твърди горива и мокри дърва, стар текстил, обработени с вредни химически и лакови покрития стари дървени плоскости, дограми и други отпадъци – за отопление през студените сезони; поетапна замяна употребата на различни по вид стари традиционни печки с предварително изчислен техен брой и включване, съобразно потребностите в съответен бизнес план за използване на безопасни горива и печки – при отсъствие на проблеми с финансиране на такъв проект; обновяване, изграждане и свързване на междуквартални и междуселищни вело-алеи; опазване на регионалната зелена система, чрез включване на населението в организирани природосъобразни залесителни, спортно – туристически и благотворителни кампании и активно недопускане на нерегламентирани сметища; поддържане на съществуващата постоянна «online» връзка – за информиране на населението относно КАВ в реално време; използване на представителните канали за комуникация – регионални печатни и електронни медии, кабелни телевизии, радиа, сайта на РЗИ-Софийска област www.rzi-sfo.bg и специализирани еко-сайтове – за популяризиране на тематични здравноинформационни и образователни материали; насърчаване избора на правилни поведенчески стереотипи на хората в отговор на въпроса ”С какво участвам в реализиране на местните мерки за подобряване на околната среда и въздуха и на собственото ми здраве?” Анонсиране и адмириране на залесителни акции на открито, спазване на здравно-хигиенни навици и природосъобразни хобита, емпатия към околните и пр.

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“,
Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област