Постоянно действащата епизоотична комисия – Софийска област заседава във връзка с разпространението на африканската чума по свинете

Постоянно действащата епизоотична комисия – Софийска област проведе заседание във връзка с разпространението на африканската чума по свинете, на което бяха обсъждане конкретните мерки за намаляване риска от разпространението на болестта на територията на Софийска област, както и запознаване с епизоотичната обстановка в областта.

Комисията взе следните решения:

1. Директорът на ОДБХ София област да приведе Областната дирекция по безопасност на храните в повишена епизоотична готовност.

2. Директорът на ОДБХ София област със заповед да определи екипи от дежурни ветеринарни лекари на ОДБХ София област за приемане на сигнали 24 часа в денонощието и извършване на незабавни проверки за болестта Африканска чума по свинете.

3. Директорът на ОДБХ София област със заповед да разпореди извършване на проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти на територията на Софийска област. При съмнение за болестта Африканска чума по свинете да се вземат органни и кръвни проби и предоставят за лабораторно изследване.

4. Регионалнa дирекция по горите – София и структурите на територията на София област на Съюза на ловците и риболовците да направят организация за наблюдение за откриване на трупове на умрели диви свине в ловните полета, като незабавно уведомяват ОДБХ София област.

5. Регионална дирекция по горите – София, да:

– извършат обучение съвместно с ОДБХ София област на не по-малко от двама ловци от всяка ловна дружинка на територията на София област за признаците и измененията в трупа на отстреляна или намерено умряло диво прасе за болестта Африканска чума по свинете, организацията на лова и вземане и предоставяне на проби от диви свине за лабораторно изследване;

– организират вземане и изпращане за лабораторно изследване на проби от всяко отстреляно или намерено умряло диво прасе;

– определят места и направят организация за отваряне на труповете на отстреляни диви свине при спазване на необходимите мерки за биобезопасност, както и за унищожаване на непредназначените за човешка консумация части на трупа;

– съвместно с представители на ловните дружинки определят места за съхранение на труповете на отстреляните диви свине до излизане на лабораторните резултати за Африканска чума по свинете;

– да разрешават за реализация труповете на отстреляните диви свине само след получаване на отрицателен лабораторен резултат от извършено изследване за Африканска чума по свинете;

– предприемат мерки за редуциране на популацията на дивите свине на територията на София област.

Кметовете на общини да организират:

– провеждане на Общински епизоотични комисии, като приемат конкретни мерки за минимизиране на риска от поява и разпространение на болестта Африканска чума по свинете на територията на съответната община при диви и домашни свине.

– съвместно с кметовете на населени места и кметските наместници да определят места за загробване на трупове на умрели и принудително убити свине засегнати от заболяването и контаминирания материал, съгласно изискванията на Наредба 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.

– съвместно с органите на Агенция „Пътна инфраструктура“ почистването на пътни отбивки, паркинги и на местата за почивка на пътуващите. След почистване на местата да се извършва дезинфекция с препарат „Виркон-S“. Обезвреждането на отпадъците да се извършва в депа за отпадъци.

– кметовете на населени места и кметските наместници  да извършат преброяване на отглежданите домашни свине и предоставят списъците на официалните ветеринарни лекари отговорни за здравеопазването на животните на територията на съответните общини.

– стриктен контрол на пазарите за живи животни, като не допускат продажбата на животни без ветеринарномедицински документи.

Органите на Гранична полиция от ГКПП Калотина да организират извършването на стриктен контрол на преминаващите лица през ГКПП Калотина, с цел предотвратяване въвеждането на територията на Р България за лична консумация на свинско месо, суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо.

Собствениците на свиневъдни обекти да въведат и спазват мерки за биосигурност с цел минимизиране на риска от проникване и разпространение на причинителя на болестта Африканска чума по свинете.

Пресцентър Областна управа – Софийска област