Покана от фирма „Деметра 70“ ЕООД

На 27.05.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на адрес: гр. Самоков, ул. „Преспа“ 14 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.001-0521-C01   по проект „Енергийна ефективност в „Деметра – 70″ ЕООД“ и Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Деметра – 70“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

В рамките на събитието представител на фирма „Деметра 70″ ЕООД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Заповядайте!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  “Деметра – 70” ЕООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.