Покана МИГ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон”

П О К А Н А

Уважаеми членове на Общото събрание,

На основание чл. 42 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон” с адрес на управление: 
гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2 свиква Общо събрание, което ще се проведе на 07.07.2022 година /четвъртък/ от 17.30 ч. в лекторията на Народно читалище „Напредък – 1869“ на адрес: гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Преразглеждане правото на членство на част от членовете на колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон”;
  2. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР;
  3. Други

Регистрация от 17.00 ч. в сградата на Народно читалище „Напредък – 1869“.

Дата: 07.06.2022

Ангел Геров

/Председател на Управителен съвет
на МИГ – Пирдоп, Копривщица и Антон/