Официално представяне на стажантската програма в Елаците-Мед

StajantiElacite

На 1 юли в „Елаците Мед”АД стартира лятната стажантска програма на компанията, която се провежда за шеста поредна година. Програмата е част от политиката на дружеството за подпомагане на професионалната реализация на младите хора и активното сътрудничество на бизнеса и образователните институции.

Стажантската програма на компанията бе представена от инж. София Торолова – административен директор. В нея ще вземат участие 22 студента от цялата страна през месеците юли, август и септември. Студентите са от Минно-геоложки университет, Химико-технологичен и металургичен университет, Технически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София, УНСС, Софийски университет, Лесотехнически университет, Пловдивски университет, Югозападен университет „Н. Рилски” – Благоевград, Стопанска академия – Свищов.

Направленията и отделите, в които са разпределени стажантите са: цех „Мелнично-флотационен“, цех „Ремонтно-механичен“, цех „Водно и хвостово стопанство“, отдел „Геоложки“, отдел „Маркшайдерски“, отдел „Геотехнически“, отдел „Минно планиране”, участък „Пробивно-взривни работи“, отдел „Капитално строителство“, отдел „Търговска дирекция”, отдел „Химическа лаборатория”, отдел „Доставки“, отдел „Човешки ресурси“.

Студентите ще проведат стажа си в Обогатителен комплекс, с. Мирково и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе на „Елаците-Мед“ АД. С всеки стажант ще работи личен наставник, който ще поставя конкретни задачи за изпълнение. В края на стажа всеки стажант ще трябва да изготви и представи на наставника си доклад как е изпълнил поставените му задачи.

При добро представяне и заявяване на задълбочени знания в своята област, студентите могат да разчитат на дългосрочно сътрудничество и възможност за реализация в едно от най-големите и проспериращи предприятия в минната индустрия на страната.

 

Добави коментар