Одобрена бе новата транспортна схема на района

На 25 юни в пенсионерския клуб в с. Душанци се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп, в което участие взеха 12 общински съветници. Присъстваха кметът на община Пирдоп инж. Цанко Цанов, кметът на кметство Душанци Вера Бойчева, служители от ОбА – Пирдоп.

От предварително обявения дневен ред от 11 точки, бе оттеглена точката за продажба на акции от капитала на МБАЛ – Пирдоп АД. Преди да се пристъпи към дневния ред, общинските съветници и гражданите зададоха въпроси към ръководството на общината.

Д-р Тодор Велчев попита каква е честотата на авариите по ВиК мрежата в Пирдоп и Душанци, след изпълнения интегриран воден проект в двете селища. Инж. Цанко Цанов обясни, че след регулирането на налягането на водата, авариите са намалели. Д-р Велчев, поиска информация за изпълнението на проектите за екопътеките. Инж. Стоил Карагьозов обясни, че след сигнали за нередности са извършени четири проверки на двата проекта. При последната проверка се е наложило да се престъпи към разрушаване на част от екопътеките, за да може да се констатира начина на строително- монтажните дейности. След проверката разрушените участъци са били възстановени. Предстои финално отчитане на проекта. Общинският съветник изяви становище, че сметосъбирането в града е лошо и още на втория ден контейнерите са запълнени. Кметът отговори, че сметосъбирането се извършва по график.

Цвятко Николов представи предложения на жители на Душанци. Те са свързани с поставянето на изкуствени неравности по пътя и направа на пешеходни пътеки. Поискана бе информация за проекта за изграждане на футболно игрище в Душанци. Вера Бойчева обясни, че игрището се изгражда на доброволни начала и с дарения от хората.

Поставен бе и въпросът за обгазяването на Пирдоп. Кметът на общината заяви, че са взети мерки. Той обясни, че неофициалното становище на специалистите от РИОСВ – София е че е малко вероятно обгазяването да е от Аурубис България.

По първа точка от дневния ред ОбС – Пирдоп отложи вземането на решение общината да кандидатства с проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”. Докладната записка ще бъде разгледана на следващото заседание на ОбС, когато ръководството на общината ще внесе предложение за помещение, в което да бъде изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда и бъде изготвена икономическа обосновка.

По втора точка съветниците упълномощиха кмета инж. Цанко Цанов да подпише запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 230 420,79 лв. за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ за проекта за ремонт на читалищата в Пирдоп и Душанци.

ОбС – Пирдоп прие доклада за дейността на МБАЛ-Пирдоп АД и баланса на дружеството за периода от 1 януари до 31 декември 2014 г. Съветниците упълномощиха кмета инж.Цанко Цанов да вземе участие и представлява община Пирдоп в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Пирдоп“ АД, което ще се проведе на 3 юли. Съветниците възложиха на кмета мандат за гласуване по дневния ред на общото събрание на акционерите.

Съветниците приеха отчета за изпълнение на стратегията  за развитие на социалните услуги в община  Пирдоп за периода 2011-2015 г.

ОбС прие правила за ползване на мерите и пасищата на територията на общината. Те са разработени съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Тяхната цел е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на пасища, мери  и ливади от земеделските стопани, или техни сдружения, както и да се осигури тяхното опазване,  поддържане, или възстановяване. ОбС – Пирдоп дава съгласие да се отдадат под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 години земеделски земи – общинска собственост. Съветниците дадоха своето съгласие да се извърши и продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост.

ОбС – Пирдоп упълномощи кмета на община Пирдоп да обяви и проведе открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми“. В предмета на обществената поръчка ще бъдат включени маршрутни разписания по общинската транспортна схема и областна транспорта схема.

Добави коментар