ОБЯВА

Untitled-1

Във връзка с изпълнение на проект „Възможност за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на хората с увреждания на територията на община Златица.“, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9ОP001-2.002-0146-C001 по процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

 

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за подбор на персонал на следните длъжности: личен асистент, социален асистент и домашен помощник към Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, както и потребители желаещи да ползват услуги за социално включване в общността и/или в домашна среда.

 

Минимални изисквания за заемане на горепосочените длъжности:

  • Да са безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,лица на трудов договор, които могат да полагат почасово или на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  • Да имат завършено минимум начално образование;
  • Да не са осъждани;
  • Да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение;
  • Да имат желание да преминат необходимото обучение.

Кандидатит-потребителите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

  • Хора с увреждания;
  • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а продължителността  на предоставяне на социалните услуги 20 месеца.

Срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документите – 1 февруари 2016 г. до 12 февруари 2016 г. (включително).

Документите следва да се подават лично, чрез пълномощник или по куриер (валидна е датата на получаване) в Общинска администрация, на адрес: гр. Златица, пл. „Македония” № 1

 

One thought on “ОБЯВА

  1. йорданова

    Работа предлага надомно с хартиени изделия -рязане, лепене и други -тел.0877790829

Добави коментар