Обява от Районен съд – Пирдоп

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД – ПИРДОП


 

ОБЯВА

Административният ръководител – председател на Районен съд – Пирдоп със Заповед № 154/03.10.2023 г. обявява конкурс за заемане на 1 /една/ свободна щатна бройка за съдебен служител на длъжността „Съдебен секретар“.

I. Описание на длъжността „Съдебен секретар“:

Съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; Подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата  от заседанията; Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите и закритите заседания;

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

– Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата;

– познания на съдебната документация и значението за съдебната система;

Минимални изисквания:

– Да има завършено средно образование

Кандидатът да е лице, което:

– е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

– е навършило пълнолетие;

– не е поставено под запрещение;

– не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

– не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

– отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност.

Специфични изисквания:

Да притежава необходимите нравствени и професионални качества – лоялност, етично поведение, компетентност и отговорност, способност за работа в екип, комуникативни умения, самодисциплина.

Отлично владеене на компютърен машинопис и умения за текстообработка с програмен продукт Microsoft Word и Еxcel.

Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

Към момента на назначаване, кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340а, ал.1 и 2 от Закона за съдебната власт.

III. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Писмено заявление за участие в конкурса;

2. Подробна професионална автобиография;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, копие от документи за допълнителна квалификация;

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия    стаж и професионален опит;

5. Свидетелство за съдимост – оригинал;

6. Медицинско свидетелство – оригинал;

7. Декларация от кандидата по чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт

8. Пълномощно за подаване на документите (когато не се подават лично от

кандидата).

Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени!

IV. Начин на провеждане на конкурса:

– първи етап – подбор по документи – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на конкурса;

– втори етап – събеседване с допуснатите кандидати и практически изпит за проверка на машинописните, компютърните и граматическите познания на кандидатите.

V. Минимален размер на основната заплата за длъжността:

1 047,00 лв., с минимален ранг 75,00 лв., съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата, на основание чл. 341, ал.1 от ЗСВ.

VI. Място на подаване на документи:

Всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в сградата на Районен съд – Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 47, трети етаж – Административен секретар.

VII. Срок за подаване на документите:

30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в местен вестник.

Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, както и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват своевременно на таблото на съда и на интернет страницата на Районен съд-Пирдоп – pirdop-rs@justice.bg.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при Административния секретар на съда.