Община Златица – Осем съветници – На война срещу кмета и администрацията

 

На 1 февруари ОбС – Златица проведе 7-мото редовно заседание, с участието на всичките 13 съветници. В дневния ред бяха включени за разглеждане 9 точки. Общинската съветничка Димитринка Савовска изчете декларация от името на съветниците от Реформаторския блок, „Коалиция за промяна на Златица” и ГЕРБ, във връзка с разразил се конфликт между секретаря на общината Теодора Петрова и Елена Герасимова по време на заседание на една от постоянните комисии. В декларацията се предлага кметът да накаже секретаря и да се забрани на секретаря да присъства на заседанията на ОбС. Кметът изрази мнение, че отношението на тази част от ОбС, самоопределила се като управляваща към администрацията е повече от подигравателно и тенденциозно.

В свой стил Тодор Чомпалов напомни, че ОбС не е наказателен орган. Кметът на общината е работодател на хората от администрацията. Що се отнася до искането за недопускане на секретаря до заседания, той направо им каза, че нямат акъл. Според ЗМСМА сесиите са открити за всички граждани. Както е тръгнало групата от новоизлюпени общински съветници може да забрани и на кмета на общината да присъства на сесиите. За това абсурдно решение, което кметът ще обжалва в съда, гласуваха 8-те вносители. Стоян Генов се въздържа, а против гласуваха 4 съветници от БСП и АБВ. Подобно решение е уникално и няма подобно в целия ЕС. Тодор Чомпалов предложи общинските съветници да се подложат доброволно на психиатричен преглед и да бъдат тествани за употреба на наркотици, както и да се пристъпи към процедура за провеждане на избори за нов Общински съвет.

На сесията присъстваха управителят на фирмата, извършила маркировка в общинската гора с искане да му се заплати за извършената работа. Кметът на общината показа оригиналния договор, който не е подписан надлежно, поради което не може да стане плащането. Този договор е бил съставен от зам.-кмета по време на служебния предизборен отпуск на настоящия кмет. Проблемът ще бъде решен в съда.

ОбС избра представители на общината в МБАЛ – Пирдоп АД

ОбС разгледа предложение на Асен Плахов за избор на представители на общината в Надзорния съвет и Общото събрание на МБАЛ – Пирдоп АД. ОбС отмени решение 354 и 355 / 22.11.2013 г., с които са били избрани д-р Стойнов и кмета на общината.

За член на Надзорния съвет с 11 гласа „за”, един „въздържал се” и един „против” ОбС избра Стоян Шиеков.

За представител на общината в Общото събрание бе предложена Елена Герасимова, но тя си направи самоотвод и предложи за такъв д-р Тинчев. За него гласуваха 9 съветници, един се „въздържа” и двама гласуваха „против”.

 

ОбС Не прие отчета за сметосъбирането за 2015 г. и план-сметката за 2016 г.

Кметът на общината е внесла в законния срок Докладна записка относно приемане на отчет на план-сметката за приходите и разходите за дейностите свързани с чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2015 г.

Приходите са 439 735 лв. От тях 46 154 лв. са от физически лица и 393 581 лв. от предприятия. Остатъкът от 2014 г. е 165 729 лв. или общо 605 464 лв.

Изразходвани са 23 040 лв. за придобиване на ДМА, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им – 137 776 лв.; за почистване на улици, площади, алеи – 219 088 лв, за депото – 300 лв. Остатъкът е 225 260 лв.

Отчетът не бе приет. Против него и без аргументи гласуваха д-р Иван Стойнов, д-р Веселин Тинчев, Елена Герасимова, Димитър Димитров, Асен Плахов, Димитринка Савовска, Десислава Мечанова и Анелия Павлова. За приемане на отчета гласуваха Стоянка Балова, Даниел Йорданов, Стоян Генов, Стефан Попов и Тодор Чомпалов. Техните гласове се оказаха недостатъчни.

Кметът на общината представи за приемане и одобряване на план-сметката за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата за 2016 г. Предвиждат се приход в размер на 645 260 лв., от които 37 600 лв. от физически лица, 392 400 лв. от предприятия и 225 260 лв. преходен остатък. Планирано е за закупуване на ДМА да се изразходват 71 000 лв., за събиране и извозване на отпадъци – 140 000 лв., за депото 210 000 лв. и за почистване – 224 260 лв.

План-сметката също не бе приета. От споменатата група „против” гласуваха 7 съветници, д-р Тинчев се „въздържа”, а за приемането гласуваха 5 съветници от БСП и АБВ.

Стефан Попов гневно възрази, че грубо се потъпква изискваната процедура да се чуят становищата на постоянните комисии, което не се случва на сесията. Това е основание за оспорване на взетите решения. Установи се, че новите председатели на постоянни комисии не правят протоколи на заседанията.

 

8-те общински съветници отхвърлиха актуализацията на бюджет 2015 г.

На кмета на общината бе дадена думата да направи разяснения относно актуализацията на бюджет 2015 г. Тя е обусловена от по-точното предвижване на разходите в края на бюджетната година, свързани с оперативната текуща дейност както и достигане на прогнозните разчети на приходите. Администрацията предлага общо увеличение на приходната част с 225 000 лв. В разходната част се налага актуализация, поради промяна на разходните стойности на някои обекти в поименния списък. В югоизточната част на града се изпълняват дейности по проект за ВиК мрежа по ул. „Тополница” и „Св. Св. Кирил и Методий”. Проектът за Пирдоп и Златица е финансиран изцяло от ПУДООС и на строителите е възстановена сумата от 1 404 915 лв. За цялостното асфалтиране на ул. „Тополница” се налага актуализиране на бюджетния кредит с 53 500 лв. Друг обект финансиран целево от Министерския съвет е корекция на речното корито и възстановяване моста на р. Гугов дол в Петрич. Цялостното финансиране е 200 806 лв., но поради забавяне по вина на Басейнова дирекция – Пловдив, обектът остава преходен през 2016 г., с остатък 45 000 лв.

Налага се актуализиране с 156 670 лв. във връзка с ремонта на коритото на р. Корудере; за разплащане с горски фирми – 32 400 лв.; за изплащане на ел. енергията на читалището в размер на 9 320 лв.

Актуализация на бюджета по правило се извършва във всички общини в страната. Както и на държавния бюджет от Народното събрание. От това не се впечатлиха 8-те общински съветници непознавайки смисъла на предлаганата актуализация и не я приеха. За нея гласуваха 5-те съветници от БСП и АБВ.

„Управляващите” съветници не приеха бюджета за 2016 г.

Председателят на ОбС д-р Иван Стойнов великодушно даде думата на кмета на общината да представи бюджета. Тя допусна, че бюджета няма да бъде приет, но настоя пред телевизионните камери в интерес на жителите на общината да прочете основните моменти в разработения от администрацията бюджет.

Общият размер на предложения проект за бюджет 2016 г. е 4 997 409 лв., от които 2 041 480 лв. държавни дейности, 2 920 329 лв. местни дейности и дофинансиране на държавните дейности с 35 600 лв.

Общата изравнителна субсидия е 281 400 лв.; целевата субсидия за капиталови разходи е с 5 700 лв. повече от 2015 г. и е 116 600 лв. Общо данъчните приходи са 659 000 лв.; приходите и доходите от собственост – 480 000 лв.; общински такси – 668 740 лв.; приходи от концесии – 222 000 лв. и др. Общо местните приходи са 2 955 929 лв.

За общо държавни служби разходите са 800 146 лв.; отбрана и сигурност – 170 880 лв.; образование – 1 534 061 лв.; здравеопазване – 144 650 лв.; социални дейности – 369 852 лв.; жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 1 156 700 лв.; култура – 239 931 лв.; икономически дейности и услуги – 581 189 лв.

Председателят на бюджетната комисия Димитринка Савовска, която за пръв път в живота си борави с понятието общински бюджет, изнесе доклад с мотиви и предложение бюджета да не се приема и да бъде върнат за преработка. Кметът на общината я попита къде беше тя и нейните поддръжници по време на общественото обсъждане на бюджета и си отговори: „Нямаше ви! Не приемам вашите забележки!”.

Както беше предречено осморката по команда не прие бюджета. За неговото приемане гласуваха останалите 5 съветници.

*****

От началото на мандата председателят на ОбС  д-р Стойнов разиграва сценарий, че е създадена негативна обстановка относно техническата осигуреност на ОбС, като посочи за основен виновник кмета на общината и ОбА. Кметът опонира с думите да не се меси в работата на администрацията и заяви, че всичко ще бъде дадено. Има назначено лице, което ще оказва техническа помощ.

Все пак д-р Стойнов чрез неговите 8 гласа си изпроси да бъдат предоставени два диктофона, видеокамера, лаптоп и др.

*****

Във връзка с допусната грешка при формулирането на решение № 12 / 22.12.2015 г. ОбС го отмени и прие ново решение. Възнаграждението за участието на съветниците в заседанията на съвета и работата им в постоянните и временните комисии ще бъде 70% от средната месечна брутна заплата на общинската администрация за предходния месец. Новото решение бе подкрепено с гласовете на 11 съветници. Против него гласуваха Даниел Йорданов и Стоян Генов. Стоянка Балова изрази възмущението си че на сесията относно това решение е гласувано едно и в протокола е отбелязано съвсем друго, т.е. има подмяна.

*****

Извод: Сесията недвусмислено показа, че споменатата част от 8 общински съветници е обявила война на останалите 5 съветници, кмета на общината и общинската администрация. Тези хора, които до преди 3 месеца не знаеха къде е прага на ОбС днес по един безцеремонен начин втълпяват, че история на Златица, която датира от V в. пр. н. е. започва от тях. Златица не я чака нищо хубаво. Актуален е днес призивът на чешкия национален герой Юлис Фучик (1903 – 1943), преди да бъде екзекутиран от хитлеристите: „Хора бъдете!”

Инж. Стоянка Балова

Даниел Йорданов

Инж. Тодор Чомпалов

Добави коментар