Община Златица – Одобрен бе договорът за прокурист на поликлиниката

На 22 март ОбС проведе девето редовно заседание в присъствието на всички общински съветници, кметът на общината и кметовете на трите села. В дневния ред бяха включени 4 точки.

Промени в състава на постоянните комисии

Във връзка с прекратяване на правомощията на общинския съветник д-р Иван Стойнов и избора на нов председател на ОбС и попълване на съвета с нов общински съветник, Асен Плахов беше освободен от състава на ПК по младежки дейности, спорт, туризъм. На негово място за председател с 9 гласа „за” и 4 „въздържали се” бе избран Динчо Рашев. Преди това Стоянка Балова предложи на негово място да бъде избрана общинската съветничка Десислава Меченова с мотив, че за младежките дейности следва да бъде поставен по-млад човек, а не пенсионер.

На мястото на д-р Стойнов за член на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, ТСУ, транспорт, пътна мрежа, безопасност на движението и борба с корупцията” с 11 гласа „за” и 2 „въздържали се” бе избран Динчо Рашев.

Стартира проект за младите хора

ОбС разгледа докладна записка на кмета на общината. В нея се информира, че:

На 22 февруари в община Златица стартира проект „Обучение и заетост на младите хора”, който се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е с продължителност от шест месеца и включва 20 човека трайно безработни до 29 годишна възраст. Назначените лица са на длъжности домакин, озеленител, работници пътища и работници поддръжка сгради и са на минимална работна заплата. Правилата на разплащания на оперативната програма са свързани с поемане на първото плащане от общинска администрация и представяне на отчети за възстановяване на средствата задължително до 10-то число на месеца.

В съответствие с точка 17 на Решение 39 от 29 февруари за приемане на бюджет 2016 г. се налага да се ползва вътрешен заем от бюджетна сметка към извънбюджетна, обслужваща плащанията към Национален фонд. За да може да се верифицират плащанията до 10 април е необходимо да се изплатят възнагражденията за месец февруари и март на заетите по програмата. С последните трансфери на проекта през месец септември, вътрешният заем ще бъде погасен.

С 13 гласа „за” ОбС упълномощи кмета на общината да предостави временен безлихвен заем в размер на 12 000 лв. от бюджетната сметка към извънбюджетната обслужваща плащания към Национален фонд, във връзка с проект „Обучение и заетост на младите хора” № BG05M90PO01-1.005-000, по програма „Развитие на човешките ресурси.

*****

Вече няколко месеца след местните избори ОбС и ОбА не могат да решат проблема с управлението на Медицинския център. Причината е освобождаването като управител на д-р Стойнов, който бе избран за общински съветник.

С решение 43 от 29 февруари ОбС избра Донка Тинчева за прокурист на Медицинския център. На 16 март с уведомително писмо тя възрази срещу размера на определеното й възнаграждение и срещу предложения договор за прокурст. В тази връзка Донка Колева представи проект за договор, който породи много коментари относно неговата законосъобразност. Според кмета на общината в случая водещ е Законът за лечебните заведения, а според прокуристката – Търговският закон. Много от текстовете бяха отменени или променени. Например в проекта се иска договорът да бъде сключен за срок не по-малък от 1 година и за не повече от 3 години и възнаграждение от 700 лв. Не беше отговорено ясно на въпроса какво ще се случи, ако се проведе конкурс за избор на управител преди изтичането на една година.

Дадоха се няколко почивки, за да може здравната комисия да проведе заседание за изглаждане на противоречията. С 8 гласа „за” и 2 „въздържали се” ОбС одобри договора със забележките, направени от ОбА.

Добави коментар