Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Пирдоп

На 4 януари в лекторията на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Пирдоп за 2017 г. Присъстваха зам.-кметът на общината Вера Бойчева, председателят на ОбС – Пирдоп Мария Шентова, общинският съветник Лало Кирилов, служители от ОбА. Обсъждането премина при слаб интерес от страна на гражданите, като присъстваше само един гражданин.

Проектобюджетът за 2017 г. бе представен от главния счетоводител на общината Нина Николова. При съставянето на проекта са взети предвид първоначалният план за 2016 г. и изпълнението на бюджета към 30 ноември 2016 г. Общата рамка на бюджета е в размер на 7 000 000 лв. В това число влизат държавни дейности 2 960 671 лв. и местни дейности в размер на 4 039 329 лв. В държавни дейности общата допълваща субсидия е 2 880 090 лв. и 80 581 лв. преходен остатък. В приходната част на местните дейности са заложени собствени приходи в размер на 3 820 000 лв., в това число данъчни приходи 687 000 лв. и неданъчни приходи – 3 133 001 лв. Разходите на община  Пирдоп за 2017 г. са в размер на 7 000 000 лв., в това число разходи за държавни дейности на стойност 2 960 671 лв., разходи за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи – 452 934 лв., разходи за местни дейности – 3 586 395 лв.

В проектобюджета е заложен разчет за капиталови разходи в размер на 370 000 лв. В това число влиза целева субсидия за капиталови разходи на стойност 152 100 лв. Рамката за ремонтите за 2017 г. е в размер на 330 000 лв. разпределени по обекти. План-сметката на ОЗ „Гора” е в размер на 550 000 лв. приходи за 2017 г. и разходи 458 800 лв.

Направен е и разчет на средствата от Европейския съюз за 2017 г. От разплащателна агенция през 2017 г. се очаква да се разплати проекта за ремонта на читалищата в Пирдоп и Душанци, енерго ефективност на детските градини, рехабилитация на общинска пътна мрежа, рехабилитация на улична мрежа в Пирдоп и Душанци. На националния фонд през 2017 г. общината има да връща заем по водния проект в размер на 5 203 000 лв. По ОП „Развитие на човешките ресурси” са заложени 700 000 лв. приходи. В разчета на средствата по програмата за трансгранично сътрудничество е заложено финансирането на един проект. Чрез този проект на фасадата на читалището в Пирдоп ще бъде поставена телевизионна стена и ще бъде изградено осветление на центъра. Първото плащане по този проект от страна на оперативната програма се осъществи в края на 2016 г. Поради това заложената в бюджета сума е по-малка от колкото общата стойност на самия проект.

След края на доклада присъстващите имаха възможност да зададат въпроси и да изкажат мнение по така представения проект за бюджет на общината за 2017 г.

 

Добави коментар