Обществено обсъждане на доклада за ОВОС на новото инвестиционно предложение на Аурубис

obshtestvenoobsyjdanedovosau

На 11 юни в читалище „Хр. Смирненски” Златица и на 12 юни в читалище „Напредък” Пирдоп се проведоха срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ за инвестиционното предложение на Аурубис България „Разширение на съществуващо депо /хвостохранилище/ за фаялитов отпадък и реконструкция на съоръжението за производство на сярна киселина“. На двете срещи от страна на компанията присъстваха ген. секретар Георги Николов, менаджери, представители на двете синдикални организации КНСБ и Подкрепа. В Златица присъстваше кметът на общината инж. Магдалена Иванова, председателят на ОбС инж. Стоян Генов, общински съветници, граждани. На обсъждането в Пирдоп присъстваха инж. Цанко Цанов – кмет на община Пирдоп, Райна Алдева – председател на ОбС – Пирдоп, общински съветници, представители на бизнеса, граждани.

Ръководител на двете обсъждания бе Ангел Костов – директор отдел „Екология и здраве при работа” в Аурубис.

Дневният ред на обсъжданията бе съставен от четири точки. По първата точка присъстващите бяха запознати с инвестиционното намерение на компанията, по втора точка бе представен доклада по ОВОС, по трета точка бе дадена кратка информация за постъпилите в компанията писмени становища и предложения по доклада, а по четвърта точка присъстващите можеха да задават въпроси и да изказват мнения.

Новото инвестиционно предложение на компанията бе представено от Иван Градинаров. От направената презентация стана ясно, че то ще бъде изцяло реализирано на производствената площадка на Аурубис. Проектите и изпълнението им ще бъдат в съответствие с всички национални и европейски нормативни изисквания. Инвестицията ще бъде за над 6 000 000 евро. Разширението на съществуващото депо ще побира 19 760 000 тона фаялитов отпадък, като се очаква то да бъде запълнено за 25 години. Изграждането ще бъде извършено на няколко етапа, като през всеки от тях ще се изграждат малки диги до достигане височината на съществуващото в момента депо. Ще бъдат изградени системи за мониторинг и оросяване. По време на строителството ще се използва съществуващата техническа инфраструктура: производствени цехове, пътища, улици, електропроводи, водопроводи и газопроводи /на работната площадка/, като не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. При приключването на експлоатационния период и окончателното запълване на хвостохранилището, ще бъде извършена техническа и екологична рекултивация, отговаряща напълно на изискванията.

Втората част на инвестиционното предложение е за реконструкция и модернизация на съоръженията за производство на сярна киселина на Аурубис. То включва следните съоръжения: мокър електрофилтър, контактен апарат за предварителна катализа, сушилня и водно охладителни кули, топлообменници и нов резервоар за съхранение на киселина.

Докладът по оценка на въздействието върху околната среда бе представен от Тодор Вълчев, който е ръководител на екипа, създал доклада. В презентацията бе направена характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, както и прогноза на въздействието на околната среда след влизането му в експлоатация. Направена е и оценка на въздействието на рисковите енергийни източници при строителството, експлоатацията и рекултивацията на хвостохранилището. Неговото разширение и експлоатация няма да доведе до допълнително замърсяване на околната среда в Пирдоп и Златица. При строителството е възможно да бъде замърсена околната среда с фини прахови частици, но то ще бъде в обсега на строителната площадка. Не се очаква изменение на физическите параметри на емисиите в отпадъчните води и газове, начина им на изпускане, или увеличаване на изпусканите вредни вещества по вид и количество. Няма да има въздействие върху допълнителни водни обекти или върху подземни водни обект. Териториалният обхват на възможните незначителни отрицателни въздействия е локален и се ограничава основно върху промишлената площадка на Аурубис.

По трета точка от дневния ред Ангел Костов съобщи, че в компанията са постъпили шест становища и предложения по доклада за ОВОС, относно новото инвестиционно предложение на Аурубис. В десетдневен срок ще бъде даден писмен отговор на писмените въпроси, които ще бъдат предоставени на РИОС – София област и общините Златица и Пирдоп, като те от своя страна ще осигурят обществен достъп до тези становища.

Четвъртата точка от дневния ред бе за въпроси и изказвания от страна присъстващите. Бе определен регламент, като всеки желаещ да се изкаже имаше на разположение пет минути, в които да зададе своите въпроси.

Инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица попита какъв е оставящият капацитет на сегашното хвостохранилище. Ангел Костов отговори, че до 2 години хвостохранилището ще бъде запълнено. Кметът на общината попита също след като Аурубис третира фаялита като отпадък, какви такси заплаща компанията за него. Обяснено бе, че нормативната уредба изисква компаниите, депониращи подобен тип отпадък в собствени депа, заплащат отчисления за тон депониран отпадък, с цел обезпечаване на рекултивацията на дадено депо. Обезпеченията на Аурубис България са под формата на банкова гаранция, внесена в РИОСВ – София.

Инж. Стоян Генов – председател на ОбС – Златица попита дали се предвижда постоянен мониторинг на отпадните води в реките Златишка и Пирдопска, както има постоянен мониторинг на въздуха. Ангел Костов обясни, че постоянен мониторинг на отпадните води от производствената площадка на компанията се извършва и в момента, а като допълнение на два пъти в годината се извърша и хидроложко изследване на всичките притоци до р. Тополница. По този начин се ограничават залпови изпускания на отпадни води от страна на Аурубис. Стоян Генов попита дали след изпълнението на инвестиционното предложение ще бъдат открити нови работни места. Отговорено бе, че изграждането на новите съоръжения няма няма да разкрие нови работни места. Попитано бе още дали се предвижда фаялитът да бъде използван в други производства. Ангел Костов отговори, че фаялитът може да се използва единствено в производството на циментов клинкер, като в момента компанията е в търсене на пазар за износ на продукта.

Д-р Иван Стойнов попита колко тона сярна киселина се съхранява на производствената площадка в Аурубис. Ангел Костов отговори, че действащите резервоари в момента са 8, като всеки един от тях е по 3 000 куб. м., като са запълнени 7 от тях.

На общественото обсъждане на ДОВОС в Пирдоп инж. Цанко Цанов – кмет на община Пирдоп представи становището на община Пирдоп, в което се предлага Висшият експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите да одобри доклада по ОВОС на компанията. В становището се подчертава също, че компанията трябва да продължи опитите за оползотворяване на отпадъка от фаялит. Инж. Цанко Цанов заяви, че като компенсация на евентуални замърсявания на околната среда, компанията трябва да завиши средствата предвидени по социалната програма с двете общини. Георги Николов заяви, че партньорската програма между Аурубис и общините Пирдоп и Златица се договарят на съвместни срещи, като процедурата ще бъде запазена и занапред. Инж. Цанов каза също, че през следващата година компанията трябва да предвиди финансиране на ремонтни дейности по резервоарите за питейна вода на Пирдоп.

Становище подкрепящо инвестиционното намерение на Аурубис изказа д-р инж. Стефан Чобанов. Отрицателно становище по ДОВОС бе представено от Стоян Шиеков – председател на Инициативен граждански комитет – Златица. Той каза, че представляваната от него организация не приема екологичната оценка на доклада, който ще бъде обжалван пред компетентните органи.

Георги Острев заяви, че има два факта, които не се оспорват нито от ръководството на компанията, нито от обществеността в двата града. Първият е, че Аурубис е европейска фирма, която се съобразява с европейските стандарти в опазването на околната среда и вторият факт е, че няма подобен тип производство, което все пак да не генерира някакъв вид замърсяване. Заради това е необходимо компанията да промени своята фирмена политика, която трябва да бъде насочена към хората и тяхното здраве, както и към просперитета на общините. В подкрепа на своите думи той даде пример с Панагюрище, където с подкрепата на Асарел Медет се строи болница за милиони левове, даде за пример Челопеч и Чавдар, където със сериозната финансова подкрепа от Дънди Прешъс Металс и Елаците Мед се реализират редица инфраструктурни проекти, благодарение на което селищата се развиват и придобиват европейски вид.

След изчерпването на дневния ред и питания от страна на гражданите, обсъжданията бяха закрити. От страна на Аурубис в десетдневен срок ще бъдат дадени писмени отговори на повдигнатите въпроси.

Добави коментар