ОбС – Пирдоп прие отчета на бюджета за 2015 година

На 28 юли в лекторията на читалище „Напредък” се проведе редовно заседание на ОбС – Пирдоп. В него участие взеха 13 общински съветника. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, зам.-кметът на общината Вера Бойчева, кметът на Душанци Валентин Петров, служители в ОбА, граждани.
В началото на заседанието бе гласуван дневен ред от 6 точки, като към предварително обявения дневен ред бе добавена точка разни. По първа точка от него бе приет отчетът на бюджета на общината и сметките за средствата от Европейския съюз към 31 декември 2015 г. Бюджетът е с отрицателна стойност, като неговото изпълнение е -1 451 098 лв. Отрицателната стойност на бюджета се дължи на промените в закона за данък добавена стойност, които гласят, че ДДС по интегрираните водни проекти е не възстановим разход от оперативната програма, а следва да се възстановява от НАП. Поради това указанията от министерството са върнатият данък добавена стойност да се отчита като отрицателна величина. Към 31 декември приходите и разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 2 919 563 лв., а приходите и разходите за местни дейности са в размер на – 4 370 661 лв. В отчета бяха представени също и отчетът на капиталовите разходи към 31 декември 2015 г., отчетът на разходите за културния календар на общината за миналата година и разчетът на сметките от ЕС за 2015 г. За отчетния период общината има задължения на стойност 2 278 024 лв. По отношение на събирането на данъци се забелязва значителен ръст, като в края на миналата година процентът на събиране на данъчните приходи е 92%, а на неданъчните е 74,35%.
По втора точка от дневния ред съветниците приеха отчет за състоянието на общинския дълг към края на 2015 г. В началото на 2015 г. дългът на общината е бил в размер на 6 500 902, а към края на годината е бил 6 318 629 лв.
По трета точка ОбС взе решение да се проведе конкурс за отдаване под наем на земеделски ниви. До конкурса ще бъдат допускани единствено кандидати, които нямат регистрирани нарушения в общината през последните 3 години. По следващата точка бе взето решение да се отдаде под наем терен – публична общинска собственост в Душанци. Теренът е с размер 3 кв. м., като на него има будка за продажба на вестници. Началната тръжна цена ще бъде 10 лв. на кв. м., а тръжната документация ще струва 20 лв. Имотът ще бъде отдаден за срок от 10 г.
По пета точка от дневния ред съветниците дадоха своето съгласие да бъде уредена придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот, граничещ с улична регулация в Пирдоп. Уреждането ще бъде на стойност 15 лв. на кв. м. По шеста точка ОбС даде своето съгласие общината да придобие към своите активи търговска сграда, която се намира на ул. „Христина Морфова” №2.
В точка разни съветниците взеха решение ОбС – Пирдоп да се представлява от Лало Кирилов в областния съвет за намаляване рисковете по бедствия и аварии. Такъв съвет ще бъде сформиран и на общинско ниво, като в него ОбС ще бъде представлявано от Младен Младенов.
Ангел Геров представи информация пред съветниците за заседанията, в които е взел участие през изминалия месец. Той е участвал в три срещи, проведени в областна администрация, по проблемите на МБАЛ – Пирдоп, общо събрание на Асоциацията по ВиК, както и в общото събрание на акционерите на МБАЛ – Пирдоп АД.
След края на дневния ред се премина към питания на съветниците и гражданите към ръководството на общината. Зададени бяха въпроси, свързани с експлоатацията на новото спортно игрище в СОУ “С. Савов” и функционирането на платените паркинги в града.
Ангел Геров обясни, че игрището е общинско и като такова следва да се ползва от всички. Неговото предложение обаче е да се използва от всички жители на общината, които нямат навършени 18 години. По отношение на платените паркинги Ангел Геров обясни, че е необходимо да се регистрира общинско дружество, което да експлоатира паркингите и чак тогава те ще станат платени.

Добави коментар