Образованието – по-близо до бизнеса

PGTHTKonferencia

На 22 март в хотел „Еверест”, Етрополе се проведе ІІІ национална конференция на Българска асоциация на професионалните гимназии по земеделие и хранителни технологии. Темата на конференцията бяха проблемите, които стоят пред професионалното образование. В нея участие взеха директори на професионални гимназии по земеделие и хранителни технологии, а от нашия район – директорите на ПГТХТ „Н. Димов” – Пирдоп Павлина Ценова и АТПГ – Златица инж. Величка Баланова. Официални гости на семинара бяха зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, държавните експерти в Министерството на земеделието и храните Стойка Митева и Николина Симеонова, директорът на Дирекция „Организация, контрол и инспектиране” към МОН Лазар Додев, Емилия Вълчовска – началник на отдел „Професионално образование и обучение” в МОН, Валентина Дейкова – началник на отдел „Учене през целия живот” към МОН, Христо Андреев – началник на РИО – София регион. Вергиния Йорданова – ст. експерт „Професионално образование” в РИО – София регион.

Конференцията бе открита от зам.-министър Стаматов, който сподели, че професионалното образование се намира в критичен момент. Причина за това е недостатъчното внимание, което му се обръща от страна на министерството. В изказването си той подчерта, че професионалното образование е важно за развиването на икономиката на България.

„В цялата страна бяха проведени и сега текат обсъждания на проекти на учебни програми и на пет нови образователни стандарта: за предучилищното образование, за институциите, за инспектирането на детските градини и училищата, за информацията и документите и за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.” каза още зам.-министър Стаматов. Той помоли директорите да изпращат навреме становища и предложения по проектите.

Диян Стаматов запозна присъстващите и с детайлите в предлаганата от МОН Национална програма „Достъпно и сигурно училище“, за която се предвижда финансиране в размер на 1.5 млн. лв. Необходимо е да се направи рестриктивно влизане на хора в училищната сграда, изграждане на по-стабилна охрана, по-съвременно видеонаблюдение и съоръжения за достъпна среда.

През първата част на конференцията Емилия Вълчовска направи презентация, в която представи какви предизвикателства стоят пред професионалното образование и обучение. Тя представи и основните приоритетни направление, които са залегнали в стратегията за професионалните училища през периода 2015 – 2020 г. Те са свързани с осигуряване на качеството и ефикасността на професионалното образование и обучение, както и подобряване на възможностите за достъп до него, с реализиране на професионално обучение в контекста на ученето през целия живот, засилване на участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри, които са необходими на икономиката на страната.

Емилия Вълчовска каза още, че е приета наредба за условията и реда за провеждане на обучението чрез работа /дуално обучение/. Тази наредба регламентира функциите на работодателите, обучаващите институции, наставниците, учителите методици, които ще се занимават с обучението на учениците. Те ще бъдат и посредниците между училищата и фирмите.

Друг фокус на срещата бяха възможностите за повишаване на качеството на обучение чрез националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Без свободен час в училище“, Осигуряване на съвременна образователна среда“ и др.

След края на представянията се премина към дискусия. По време на нея Лазар Додев подчерта необходимостта от по-голяма мобилност на училищата според потребностите на пазара. Учениците трябва да имат възможност да работят със съвременна техника, оборудвана с компютърни системи. Така може да се повиши и качеството на обучение в професионалните гимназии.

Във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование, Лазар Додев поясни и процедурата, по която може да се кандидатства за придобиване статут на иновативно училище. Това може да са училища с много добра подготовка на учениците, с добре подготвени педагози, като в него се обучават ученици от няколко региона. Да имат добра осигуреност на учебния процес, на материалната база и кадрите на тези училища да се реализират успешно. Директорите трябва да подготвят необходимата документация, да осъществят предварителни разговори по този въпрос със съответния началник на РИО, с кмета – за изясняване на съвместните действия стъпка по стъпка за изпълнение на Закона.

Ще се наложи промяна в потока на получаваните финансови средства, след като тези професионални гимназии станат общински и по този въпрос е необходимо преди 1 август 2016 г. директорите да се консултират с Министерството на земеделието и храните.

Добави коментар