НТС по МДГМ – С награда за принос към българската минерално-суровинна индустрия

nagrada_na_nts

Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) бе удостоен с награда за принос към българската минерално-суровинна индустрия по случай 50-годишния си юбилей по време на Националното честване на Деня на миньора.  Наградата бе връчена на председателя на съюза проф. д-р инж. Цоло Вутов от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Организацията, която преди два месеца отбеляза кръглата си годишнина, обединява 25 колективни членове, 7 интегрирани и над 1500 индивидуални членове  – научни работници, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията. През изминалия половин век Съюзът се е придържал стриктно в дейността си към принципите, заложени от неговите учредители в подкрепа на науката и практиката:

– развитие на техническия прогрес в миннодобивната и металургичната промишленост, геологопроучването и минното строителство

– повишаване на квалификацията и знанията на неговите членове

– обединяване на усилията им за повишаване на творческата и професионалната им реализация, издигане престижа на техния труд

– организиране и участие в провеждането на научно-технически конгреси, симпозиуми, конференции, дискусии, и други мероприятия по въпросите на науката, образованието и производството в областта на минното дело, геологията, и металургията, за творчески контакти, обмен на информация и становища.

Съюзът организира ежегодно международни научно-технически конференции, посветени на важни проблеми и решения в геологията, минерално-суровинната база, на добива на полезни изкопаеми, тяхното обогатяване и металургична преработка. В периода от 1-5-ти септември т. г.  НТС по МДГМ организира за 13-ти път Национална конференция с международно участие по открит и подводен добив на полезни изкопаеми. Заявени са 59 доклада с научно-приложна тематика. На тазгодишния форум водещи специалисти от научни организации, мениджъри и
инженери от открития добив, минното строителство и екологията от България, Македония, Сърбия, Русия, Украйна, Беларус, Чехия и Турция ще имат възможност да се запознаят с възможностите за справяне с предизвикателствата и постиженията в управлението и устойчивото развитие на минното дело.

НТС по МДГМ е учредител на „Балканмин” и ще участва с доклади и свои представители през септември в работата на VI Балкански минен конгрес в гр. Петрошани, Румъния.

До края на годината ще бъдат организирани и проведени от Съюза още две научно-технически конференции – „Перспективи на рудодобива в Централните Родопи” през октомври и „Минералните ресурси и устойчивото развитие” през ноември. Ръководството на НТС по МДГМ е убедено, че всички представени научни и научно-практически разработки ще окажат професионална помощ и ще провокират нови идеи и бъдещи научни търсения за повишаване качеството и икономическата ефективност на минно-геоложките, обогатителните и металургичните дейности, а също така и в опазването и възстановяването на природната среда.

Добави коментар