Неделко Калоянов внесе предложение в ОбС-Челопеч в подкрепа на животновъдите и земеделците от Челопеч

Неделко Калоянов

На 13 ноември т.г., в ОбС-Челопеч е постъпил проект за изменение и допълнение на общинската наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изготвен от Неделко Калоянов – общински съветник от ПП – ВМРО – БНД.

В представените от автора мотиви към проектонаредбата, се казва, че като член на постоянната комисия към ОбС „Селско и горско стопанство”, е провел срещи със земеделски производители от община Челопеч и те са посочили като проблем наемане на общински поземлен фонд (ОПФ) от лица от други населени места. Това обстоятелство потиска местната земеделска инициатива и трудова заетост на постоянно живеещите в община Челопеч. Всеобщи са били предложенията за предприемане на мерки за създаване на условия преимуществено отдаване под наем или аренда на земи от ОПФ на лица, постоянно живеещи в с. Челопеч.

По същество, предложението е да се измени общинската Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – да се въведе задължителното условие за участие в публично оповестен конкурс участникът да има постоянен адрес в община Челопеч, повече от 3 години от датата на подаване на предложение за участие в съответния конкурс, за отдаване под наем или аренда на земи от общински поземлен фонд. Предлага и да се улесни процедурата за жителите на с. Челопеч при наемането на мери и пасища, според която на основание Чл. 24а ал.7 от закона за собствеността и ползването на земеделски земи, който позволява (но не задължава) такива имоти да се отдават под наем за една година без търг и конкурс. Калоянов предлага въвеждане на следната норма в съответната наредба на община Челопеч със съдържание – „Маломерни имоти от общински поземлен фонд се отдават под наем без конкурс за срок до 1 година на лица притежаващи постоянен адрес в община Челопеч повече от 3 години от датата на заявление за наемане.“, което отново би дало законно установено предимство на жителите на с. Челопеч, които развиват селскостопанска дейност.

Целите на промените, които се посочват от Неделко Калоянов, са защита и насърчаване на местната инициатива в сферата на селското стопанство. Очакваните резултати след изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Челопеч са осигуряване на предимство на жители на с. Челопеч при наемане на земя от общински поземлен фонд на община Челопеч, насърчаване на селскостопанската дейност в с. Челопеч. Предложените изменения на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Челопеч са в пълно съответствие с европейското законодателство и спазвайки в пълнота разпоредбите на националното и местно законодателство.

Предложението и материалите са достъпни на адрес http://chelopech.org/?page=8058