Минният бизнес в хармония с природата – Опазването на водите

В резултат на дългогодишни целенасочени усилия, които включват инвестиции и модернизация на производствени мощности, стриктен контрол и ежедневен мониторинг „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД постигна нулево заустване през 2020 г..

Рудник „Челопеч“ е в експлоатация от 1956 г. и когато „Дънди Прешъс Металс“ го закупува през 2003 г. не се прилагат най-добрите практики за управление на води. През 2004 г. рудникът е голям консуматор с 1,31м³ свежа вода на тон преработена руда и замърсител с 0,6 м³ зауствани отпадни води на тон преработена руда. През 2010 г. започва проект за модернизацията на обогатителната фабрика. Въведени в експлоатация са нова полуавтогенна мелница, нови флотационни машини, високоефективни сгъстители, нова филтър преса, нова секция за пиритна флотация, като същевременно са изведени от експлоатация старото флотационно оборудване и цехове „Едро  трошене“ и „Средно и ситно трошене“. В допълнение е въведена изцяло автоматизирана система за наблюдение и контрол на технологичните процеси, осигуряваща наблюдение състоянието на основното производствено оборудване.

След въвеждане в експлоатация на новите съоръжения в обогатителната фабрика бе постигнато намаление в консумацията на свежа вода от язовир „Качулка“. Данните показват, че от 2004 г. до 2020 г. година консумацията на свежа вода е намаляло с над 70 % на тон преработена руда. Основна причина за това е постигнатата оптимизация на оборотното водоснабдяване – почти цялото количество от водата, използвана за производствени нужди, се връща обратно в производството.

В допълнение към модернизацията на фабриката през 2019-2020 г. се извършва пореден етап от модернизацията на хвостохранилището в Челопеч, което е от ключово значение за опазването на водите. Въведени са най-добрите налични практики за управление на води, вкл. е спряно заустването на отпадъчни битово-фекални води в околната среда. В резултат на всички мероприятия от юли 2020 г. компанията отчета нулево заустване на промишлени отпадни води във водни обекти.

Официално стартирал дейността си през август 2019 г. рудник „Ада тепе“ е най-новият и най-модерен в страната ни минен обект. Новост представлява съхранението на отпадъка от производство, което се осъществява в Интегрирано съоръжение за съхранение на минните отпадъци – ИССМО. Всички води се събират, пречистват и използват повторно като въведената в експлоатация система за управление на водите осигурява 100% рециклиране. За първите 18 месеца от старта на производствената дейност е отчетено нулево заустване в околната среда. Съгласно предвидените от компанията мерки за опазване на околната среда в случай на необходимост от заустване на води, те ще се пречистват до качество на питейна вода.