Консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка” в Дирекция „Бюро по труда” Пирдоп

В дните 21 юли и 23 юли Агенцията по заетостта ще проведе поредица от събития, които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. На 21 юли, всички 107 бюра по труда в страната посрещнаха българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

Пред сградата на Дирекция „Бюро по труда” Пирдоп също бе проведена такава информационна кампания и открита приемна. Експертите от Бюрото по труда в Пирдоп бяха на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата на 15 юли т.г. мярка с нов дизайн 60/40.

Целите на проекта „Заетост за теб“ е да се окаже подкрепа при намиране на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. В проекта могат да се включат работодатели от всички сектори на икономиката с изключение на осъществяващите дейност с рибарство и аквакултури, селско стопанство и други недопустими за получаване на средства по режима „De minimis“ на рег. 1407/ 2013 година. Финансовата помощ е за срок до три месеца и чрез нея се покриват разходите за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата и дължимите работодателски осигурителни вноски върху нея. Работодателите могат да намерят регистрирани в бюрото по труда безработни лица, които не са били наети при тях в период не по-малък от един месец от подаване на заявката, за да се гарантира устойчивост. Необходимо е да се запази заетост на 75% от тях за период равен на периода на субсидираната заетост. Проектът стартира от 1 юли 2020 година и ще продължи до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Заявките се подават по електронен път в сайта на Агенцията по заетостта.

По проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID 19” работодателите могат да получат компенсации за запазване заетостта на техните работници или служители в случай, че са предприятие или самоосигуряващо се лице, осъществяващо икономическа си дейност в сферата на транспорта и туризма. Вследствие на директното въздействие на пандемията пряко засегнатите фирми и самоосигуряващи се лица трябва да декларират и удостоверят намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението на проекта. Компенсациите в размер на 290 лв. са за всеки работник или служител и се изплащат за цял календарен месец, считано от 1 юли 2020 година за не повече от шест месеца. Работодателят следва да запази заетостта, а самоосигуряващото се лице дейността си за допълнителен период равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации.

Регламентира се нов дизайн на мярката 60/40, която до края на месец юни се прилагаше по ПМС 55/2020. Работодателите могат да започнат или да продължат да получават финансова подкрепа техния персонал, нает по трудов договор преди извънредното положение в размер на 60% от осигурителния доход за месец май 2020. Средствата по ПМС 151/2020 ще се предоставят за период до три месеца – от 1 юли до 30 септември, като ангажимент на работодателя след това е да запази заетостта им за същия период. Допустими са кандидатите от почти всички сектори на икономиката, с изключение на селското стопанство, финансираните с публични средства образование, здравеопазване, управление и други, като за сектор хотелиерство и ресторантьорство дори са предвидени облекчени условия.

По последните две мерки документи се подават по електронен път чрез  Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/:https://edelivery.egov.bg/ или чрез лицензиран пощенски оператор, както и на място в бюрото по труда.