Конкурс за назначаване на служители в ОДМВР-София

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СОФИЯ

ОБЯВЕН конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР-София за 4 /четири/  вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка със заповед №8121К-4163/02.03.2021, както следва:                  

1. Районно  управление  – Пирдоп
група “Криминална полиция“
– разузнавач VI-Vст. (Детска педагогическа стая) – 1 (една) вакантна длъжност

2. Районно  управление – Сливница
група “Криминална полиция“
– разузнавач VI-Vст. (Детска педагогическа стая) – 1 (една) вакантна длъжност                               

3. Районно  управление  – Самоков
група “Криминална полиция“
– разузнавач VI-Vст. (Детска педагогическа стая) – 1 (една) вакантна длъжност

4. Районно  управление  – Правец
група “Криминална полиция“
– разузнавачVI-Vст. (Детска педагогическа стая) – 1 (една) вакантна длъжност             

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър” – съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, б. “б” от Закона за висшето образование;

4.2.1. Области на висшето образование – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

4.2.2. Професионални направления – съгласно ПМС 125/24.06.2002 г.

4.2.3. Професионална квалификация – учител по…/педагог/ психолог.

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация с ниво на сигурност „Секретно“;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 15 (петнадесeт) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят следните документи:

1.1. Лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация);

1.3. Декларация, че кандидатът:

1.3.1. Има само българско гражданство;

1.3.2.Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по чл. 3а, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ – в случаите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;

1.6. Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;

1.7. Документ, удостоверяващ професионална квалификация;

1.8. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР – София, адрес: София ,ул. „Гео Милев“ № 71 от 10.00 ч до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., в 15-дневен срок от деня на публикуване на обявлението. Телефони за връзка 02 9825221 и 02 9825179.