Кметът Цветанка Йотина е избрана за председател на Регионално сдружение на общини Средногорие

Цветанка Йотина

В брой 85/2020 г. на Държавен вестник е публикувана покана за свикване на извънредно общо събрание на СНЦ „Регионално сдружение на общини Средногорие”. То се е провело на 20 ноември в заседателната зала на община Чавдар.

Свикването е било на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2, т. 2 от Устава на сдружението и въз основа на постъпило искане за свикване на извънредно общо събрание на 1/3 от общините – членове.

Дневният ред се е състоял от 4 точки:

1. Освобождаване на управителния съвет и избор на нов управителен съвет на сдружението и определяне на мандата му;

2. Освобождаване на председателя и заместник-председателя на управителния съвет и избор на нови председател и заместник-председател на сдружението;

3. Освобождаване на контрольора и заместник-контрольора на сдружението и избор на нови контрольор и заместник-контрольор;

4. Пререгистрация на сдружението в ТРРЮЛНЦ;

5. Разни.

След проведеното гласуване за председател на Регионално сдружение на общини Средногорие е избрана Цветанка Йотина, кмет на община Мирково. За зам.-председател е избран инж. Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч.

Досегашен председател на сдружението бе доайенът на кметовете в България – г-н Пенчо Геров.