Заповед на Областния управител на Софийска област относно Решение №166 на ОбС-Копривщица

Заповед на Областния управител

logo001

З А П О В Е Д

№ ВР- 9

София 31.03.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 2 от Закон за администрацията /ЗА/ и чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОПРИВЩИЦА

Решение № 166 от Протокол № 20 от 17.03.2017 година на Общински съвет – Копривщица като незаконосъобразно.

С оглед обективната преценка на писмените доказателства, приложени към Протокол № 20 от 17.03.2017 година на Общински съвет – Копривщица, се прие за установено следното:

С Решение № 166 Общински съвет – Копривщица на основание явно гласуване във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.127, ал.5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.13, ал.3 от ЗУТ, с 7 гласа ”за”, 2 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, приема:

„т.1. ОбС Копривщица не дава съгласие за внасяне на разглеждане на ОУП на община Копривщица от Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политик;

т.2. Връща за преработка ОУП със следните забележки и предложения:

– навсякъде от представения документ думите „Архитектурен исторически резерват“ да отпаднат.

– нанесената охранителна зона да отпадне.

– във връзка с вписването на Събора за народно творчество в регистъра за опазване на движимото културно наследство към ЮНЕСКО в зоната за произвеждане на същия да се заложи развитието и…………………………………………“

Налице са основания за незаконосъобразност на така прието решение, изразяващи се в следното:

Съгласно чл.80, ал. 2 от Закона за културното наследство /ЗКН/ общите и подробните устройствени планове за защитените територии и специфичните правила и нормативи към тях се изготвят в съответствие с режимите за опазване на недвижимите културни ценности и следват да бъдат съобразени със същите. С оглед на горецитираната правна норма и специфичния статут на град Копривщица при приемане на Общия устройствен план е необходимо да бъдат прилагани с приоритет нормативно определените правила в Закона за културното наследство и Наредба Н-12 от 21.11.2012г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижими културни ценности.

Съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1 от ЗКН промените на статута на недвижима културна ценност, както и отписването от Национален регистър на недвижимите културни ценности се извършват по реда на Глава Пета, Раздел II от Закона за културното наследство, след иницииране по мотивирано искане на кмета на общината и след одобрение от Министерство на културата. От приложените по Решение №166 по Протокол № 20 от 17.03.2017 г. писмени доказателства няма данни за направено искане от кмета на община Копривщица за промяна на статута към Министерство на културата.

С Постановление на Министерски съвет № 28 от 26.09.1971 година /обнародвано в ДВ бр.58 от 1971 г./ град Копривщица е обявен за архитектурно – исторически резерват. В този смисъл градът със своите регулационни граници запазва статута си на архитектурен – исторически резерват и единствено Министерският съвет може да промени неговия статут, съгласно по – горе цитираните правни норми.

На основание гореизложеното, описаната процедура за промяна на статута на недвижима културна ценност НЕ Е в кръга на правомощията на общински съвет.

Територианоустройствената защита на недвижимото културно наследство е регламентирана законово в Раздел V на ЗКН и обхваща устройствените планове на защитените територии и техните охранителни зони.

Разпоредбата на чл.14, ал.1, т.13, б.“а“ от ЗКН регламентира, че министърът на културата съгласува заданията за проектиране, плановете за опазване и управление, устройствените планове, техните изменения, инвестиционните проекти – за единични и групови недвижими културни ценности, в техните граници и охранителни зони в предвидените от този закон случаи. Съгласно § 122, ал.1 от ПЗР на ЗКН с актовете за обявяване на резерватите като исторически, историко-археологически, археологически и музейни резервати, се определят местонахождение, територии, граници, охранителни зони и предписанията за опазването им и запазват действието си до приемането на нови актове.

От приложените по процесното решение документи няма представено обосновано предложение за отпадане на охранителната зона, внесено в Министерство на културата за съгласуване и още повече няма данни да е издаден административен акт от Министерство на културата, с който да е отпаднала охранителната зона. За да бъдат изменени границите на охранителната зона е необходимо да се спази регламентирания в Закона за културно наследство ред.

В предвид горепосоченото, общинският съвет НЕ Е компетентен орган да взема решение за отпадане на охранителната зона на недвижимото културно наследство, каквото е град Копривщица. Нещо повече, всяка промяна на вече съгласуван от Министерство на културата ОУП изисква процедурата по приемане на ОУП да започне отначало, а именно ново съгласуване с компетентните органи и последващо обществено обсъждане.

На основание горенаписаното, Решение № 166 по Протокол №20/17.03.2017 г. е взето при нарушение на материалния закон и процесуалните правила, което води до неговата незаконосъобразност и е предпоставка за осъществяване правомощията на Областен управител по смисъла на чл.45, ал.4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, а именно – да върне за ново обсъждане и разглеждане процесното решение.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет-Копривщица и на кмета на община Копривщица за сведение и изпълнение.

 

 

ИНЖ. СОФИЯ ТОРОЛОВА   (п)

Областен управител на Софийска област

Добави коментар