Завърши Лятна стажантска програма 2018 в „Елаците-Мед“ АД

С официална церемония на 3 октомври приключи лятната стажантска програма в „Елаците-Мед“ АД, част от корпоративната социална отговорност на компанията. В нея се включиха 19 студенти от технически и икономически специалности, които имаха възможност да работят в отдели и структурни звена на дружеството през летните месеци и да получат информация и опит, които ще им бъдат от полза в бъдеща професионална реализация.

Симона Събкова – директор „Човешки ресурси“ в компанията, даде повече информация за завършващата стажантска програма. Стажантите, които са преминали през програмата са от различни висши учебни заведения – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет, Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, Химико-технологичен и металургичен университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Университет по библиотекознание и информационни технологии и от Университета в Лийдс, Великобритания.

Част от стажантите придобиваха опит в някои от основните производствени цехове. В Обогатителен комплекс – в „Мелнично-флотационен“ и „Водно и хвостово стопанство“; в Рудодобивен комплекс – в цех „Рудник“ – участък „Пробивно-взривни работи“, участък „Добивен“, цех „Корпус едро трошене“ и отдел „Геоложки“.

Други се обучаваха в „Химическа лаборатория“, Дирекция „Търговия“, отдел „Доставки“ – ОК, Дирекция „Човешки ресурси“, отдел „Подбор на персонала/ обучения и квалификация“, Дирекция „Административни и социални дейности“, Отдел „Административен“, Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, както и в комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица.“

Представена бе и обобщена информация за стажантската програма на „Елаците-Мед“. Тя се реализира за 8 поредна година и до момента през нея са преминали 220 студенти. От тях, 41 вече работят в компанията. От последната кампания, четирима души са назначени на работа в „Елаците-Мед“ – двама в Рудодобивен комплекс и двама в Обогатителен комплекс.

В края на представянето, бяха отправени благодарности към студентите за тяхното участие в програмата. Благодарности получиха и менторите, които са съумели едновременно да изпълняват служебните си ангажименти и да предават знания и умения на обучаващите се.

Присъстващите стажанти имаха възможност да споделят своите впечатления от прекараните месеци като служители в компанията. Накрая, те получиха своите удостоверения за завършен стаж и подарък от „Елаците-Мед“.

Добави коментар