Елаците-Мед – с равносметка за ръст в производството и изпълнена инвестиционна програма

На 28 август, в Дома на миньора „Св. Иван Рилски” в Мирково, тържествено бе честван професионалният празник на „Елаците мед”АД – Деня на миньора. Седмица по-рано, на 21 август този ден бе отпразнуван в Етрополе.

Гости на официалния коктейл, който ръководството на дружеството даде за менаджерския екип и специалистите бяха кметовете на общините Мирково, Златица, Антон, Чавдар и Етрополе Цветанка Йотина, инж. Магдалена Иванова, Цонка Гешева, Пенчо Геров и Богомил Георгиев, досегашният кмет на Карлиево и дългогодишен началник на рудника Иван Иванов, кметският наместник на с. Бенковски Никола Чолаков, изп. директор на „Геострой” Владимир Вутов и др.

Тържеството бе открито от инж. София Торолова – административен директор на „Елаците мед”, която поздрави своите колеги с професионалния им празник. Денят на миньорът за първи път се отбелязва преди 112 години, а Св. Иван Рилски като покровител и патрон на работещите в минния бранш.

Празнично приветствие към ръководния екип на дружеството, менаджерите и специалистите отправи изп. директор на „Елаците Мед”АД инж. Добри Цветков. /Поместваме го отделно/.

По случай професионалния си празник, колективът е получил поздравителни адреси от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, от Областния управител на Софийска област Росица Иванова, от „Дънди Прешъс Металс Челопеч”ЕАД, от общините от района и др., част от които бяха прочетени от София Торолова.

Думата за приветствено слово бе дадена на проф. д-р Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД и председател на Надзорния съвет на Елаците Мед АД.

Той поздрави всички свои колеги и приятели с празника Деня на миньора от името на Надзорния съвет и от свое име. „Няма да правя ретроспекция на успехите, които са безспорни. Зад тези успехи стоите всички вие. С благодарност към всички вас, с радост и удоволствие можем да се гордеем с постигнатото! Но не може да бъде пренебрегнат факта, че светът се намира в икономическа криза, което се отразява и на страната и на предприятието, в което работим. Всички си дават отговор каква е цената на медта, каква е цената на златото днес. Днес е наложително да се оптимизират всички ресурси. По-важното е да се повиши производителността и ефективността”.

Проф. Вутов изрази надеждата си, че с усилията на колектива това може да бъде постигнато. Защото подобна ситуация вече е имабо през 1999 г., когато цената на медта е била 1 380 щ. д. и благодарение на този екип, в рамките на 3-4 години, с минимални инвестиции, производителността е била повишена. „Аз се надявам, че този колектив е изпитан, безспорно и с младите, които в момента също се учат и работят, ще успеем да преодолеем тази криза”.

Проф. Вутов подчерта, че освен на колектива, който работи, ръководството на дружеството разчита много на съответните общини, кметове и общински съветници. Защото и при предишния кризисен момент общинските ръководства много са помогнали – за оптимизиране на транспортните схеми в рудник Елаците, за разкриването на новото хвостохранилище и др.

„Дружеството има концесионно разрешение  за работа до 2031 г.,  има разработени проекти и инвестиционни планове. Чрез оптимизирането на рудника, на хвостохранилището, на фабриката, ще се повиши производителността на всички ресурси – на хора, машини и т.н., с което аз силно вярвам и силно съм обнадежден, че заедно с екипа, заедно със съответните кметове и ОбС, ще можем да излезем от тази криза”.

След официалната част, проф. д-р Цоло Вутов и инж. Добри Цветков, в разговор с кметовете от района обсъдиха някои важни теми и проблеми за местната общност. И кметовете и ръководителите на рудодобивното предприятие изразиха убеждението си от полезността и необходимостта от тясно сътрудничество и партньорство между бизнеса и местната власт.

11898598_699061923561839_1028867153143762600_nПОСРЕЩАМЕ ПРАЗНИКА С УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И ГОРДОСТ

• Слово на инж. Добри Цветков – изп. директор на Елаците-Мед АД

Уважаеми кметове, скъпи колеги, миньори, геолози, обогатители, служители,

 

За мен е чест и удоволствие да поздравя вас и целия екип на „Елаците-Мед”АД по случай нашия професионален празник – Деня на миньора, който и тази година

посрещаме с удовлетворение и гордост.

Денят на миньора за мен, а също и за целия състав на „Елаците-Мед” АД е ден на гордост заради резултатите на нашия труд и ден за равносметка, за поставяне на нови, по-високи професионални цели.

Всички ние заедно работихме неуморно и отговорно, с което допринесохме за добрите показатели и резултати постигнати през годината.

През 2014 г. ръстът на производство по преработка на руда е 3%, а по добив на концентрат – 7%. През първите седем месеца на 2015 г. ръстът спрямо същия период на 2014 г. е 7% по преработка на руда и 4% по добив на меден концентрат. Постигнаха се оптималните технологични показатели. Постоянно надграждаме във всички направления.

През изминалата година работихме и продължаваме да работим денонощно по мероприятия, гарантиращи сигурността на производството и неговата ефективност.

През 2014 г. е изпълнена инвестиционната програма на 98%, като оставащите проценти са изпълнени през първото тримесечие на 2015 г. През 2015 г. се изпълнява успешно инвестиционната програма, като част от нея се състои в закупуването на ротационна сонда за взривни сондажи, 160 тонни автосамосвали, хидравличен дизелов багер HITACHI, трошачен агрегат Thyssen Krupp, филтър-преса за филтърно отделение и много други.

„Елаците-Мед” даде приоритет на инвестиционна програма по опазване на околната среда, която включва комплекс от мероприятия по предотвратяване и контрол на замърсяването, екологосъобразно управление на отпадъците, в това число на минните, енергийна ефективност и др.

Неизброими са реализираните и предстоящи проекти и мероприятия в областта на опазване на околната среда, с цел изпълнение на програмата 2015-2019 г.

Един от мащабните екологични проекти е изграждането, на територията на рудничен комплекс „Елаците”, на пречиствателната станция за отпадъчни води на к.840 м. по проект на Мицубиши Матириълс Техно Корпорейшън, Япония.

Резултатите от експлоатацията на съоръжението показват постигане на стойности по мониторирани показатели под установените емисионни норми и стойности на рН в рамките на регламентираните.

Пречиствателното съоръжение е част от комплекс хидротехнически съоръжения за управление на водите, чието строителство се очаква да приключи през 2017 г. Това е само пример за стремежа на нашия екип към внедряването на най-добрите световни практики.

През настоящата година стартира изпълнението на проект „Допълнително застрояване на водоулавящи съоръжения на р. Негърщица – удължаване на съществуваща минна галерия за чисти води”. Минната галерия ще бъде изпълнена за 9 месеца.

В изпълнение на поетите ангажименти, активно продължават дейностите по техническа и биологична рекултивация на Източното съоръжение за съхранение на минни отпадъци (Източно насипище), като до момента общо са рекултивирани над 160 дка.

До момента проектираме нов ръкавен филтър за подобряване обезпрашаването на КЕТ1.

Независимо от добрата работа и спазване на допустимите прахови емисии под 20 мг/м3, се проектира и предстои пълна модернизация и на електрофилтър номер 1, с цел намаляване на същите под 13 мг/м3.

Сътрудничеството между предприятието, местната власт и местните общности е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на „Елаците-Мед” АД и общините в региона. Добрият диалог с всички заинтересовани страни е наша цел и ние сме удовлетворени, защото виждаме същия стремеж и от страна на кметовете на общините, в чиито землища работим, на Общинските съвети, на общинските администрации, на представители на бизнеса и на обществото като цяло.

В рамките на нашите възможности участваме в проекти на общините за подобряване на инфраструктурата в тях, подпомагаме училища, детски градини и здравни заведения. Активно подпомагаме обществените инициативи за опазването  популяризирането на българския дух и култура сред младото поколение и обществеността.

На 18 август 2015 г., получихме наградата на Българската минно-геоложка камара за корпоративна социална отговорност, в категория „големи предприятия”, което е една висока оценка не само от професионалисти в бранша, а и от журналисти, което е повод за радост и удовлетворение, тъй като особено много ценим мнението на медиите, които са част от гражданското общество.

Убедени сме, че и занапред ще бъдем първите. Ще предлагаме условия за конструктивно и професионално преодоляване на трудностите в бранша. С професионализъм и всеотдайност сформирахме европейския образ на минната индустрия, като я превърнахме в модерен отрасъл с утвърдени позиции на нашите и международни пазари.

С чувство на уважение и признателност изказвам благодарност на всички настоящи и бивши миньори и всички, свързали трудовия си и житейски път с „Елаците-Мед” АД.

Благодарен съм на целия мениджър ски екип, на всички работници от „Елаците-Мед” АД, на фирмите от групата на Геотехмин – Геострой, Геотрейдинг, Геопроект и др.

Благодарен съм на взаимното разбирателство с общините, за прекрасните взаимоотношения и доброто партньорство.

Поздравявам всички наши работници, служители и партньори от отрасъла с професионалния ни празник и им пожелавам здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие на тях и семействата им.

Нека нашият патрон Св. Иван Рилски да ни закриля и да ни дава сили за нови професионални успехи.

Добави коментар