Европейско измерение на учителската квалификация чрез програма „Еразъм +“

 

SOU_Zlatica_Erazym+

От месец септември 2015 г. в  СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица, започна реализация на дейностите по проект „Оценяването – възможност за подобряване на образователните резултати на учениците“ по програма „Еразъм +“.  Партньори по проекта са училища от Словакия, Чехия, Италия и Холандия.

През последните години протичат интензивни процеси на синхронизиране на българското образование с европейски стандарти. Образованието и обучението играят основополагаща роля за постигане целите на  „Европа 2020“,  като дават уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейската общност. Назрява необходимостта от сътрудничество между училищата в рамките на Европейския съюз. В европейския план за развитие на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ системата за оценяване на учениците е посочена като една от основните сфери, които се нуждаят от подобрение. По проекта се предвижда осем учители да наблюдават практиката за оценяване в европейски страни с ефективна образователна система  –  успешни училищни политики за стимулиране на ученето и повишаване на образователните резултати на учениците. Учителите от партниращите училища ще демонстрират разнообразни техники на оценяване, включително „нетрадиционно“ оценяване

/оценяване в процеса на неформални наблюдения, оценяване на ученически работи, оценяване на работа по проекти/. Ще се извършат наблюдения и върху възможностите за оценяване и самооценяване чрез тестове. След осъществяване на мобилностите, учителите, участници в проекта, ще извършат дейности по идентифициране на добри практики, приложими в българското училище и ще споделят новите умения в областта на оценяването с всички членове на педагогическия екип в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

С придобития опит ще се преодолеят редица ограничения и трудности, които съпровождат практиките на оценяване в българското училище. Учителят ще може да взима важни решения по отношение организацията на учебния процес и да гарантира по най-добър начин напредъка на всяко дете.

Добави коментар