Добрите постижения в областта на опазването на околната среда на компанията са в резултат от усилията и стремежа на всеки един от нас

• Елисавета Вълова – Мениджър опазване на околната среда
в Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД пред в. Камбана

Eлисавета Вълова

– Г-жо Вълова, бихте ли представили накратко дейността на отдел ООС?

– Отдел „Опазване на околната среда“ е сравнително малък, като в него работим предимно млади и мотивирани хора, някои от които сме започнали в компанията веднага след завършване на висшето си образование, били сме стажанти, след което сме останали да се развиваме тук, в Челопеч.

Нашата основна роля е да подпомагаме колегите от всички звена в ДПМ в ежедневната им работа, така че да постигнем в максимална степен защита и опазване на компонентите на околната среда, в съответствие с приложимото законодателство, добрите стандарти и най-добрите световни практики в областта на минната индустрия. Дейностите на отдел ООС включват основно, но не само, екологичен мониторинг на всички компоненти на околната среда – метеорологична обстановка, атмосферен въздух, води, шум, взриво-сеизмично въздействие, почви, биоразнообразие, подготовка на документи, изискуеми по екологичното законодателство, иницииране на проекти за рекултивация, както и на други проекти, свързани с опазване на околната среда, управление на отпадъците, контрол за спазването на екологичните изисквания и т.н.

Добрите постижения в областта на опазването на околната среда на компанията са в резултат от усилията и стремежа на всеки един от нас, колегите ни в предприятието. 

– Инвестира ли компанията в околна среда и какви са постиженията ви?

– Една от основните ценности на „Дънди Прешъс Металс“ е опазване на околната среда и биоразнообразието. Разработихме всеобхватна програма, която да гарантира опазването на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието и значително намалихме енергопотреблението си и използването на вода за производствени нужди.

Още от 2005 година, малко след като „Дънди Прешъс Металс“ придобива правата за добив и преработка на руда от находище Челопеч, дружеството в Челопеч започна редица мащабни проекти по модернизация на инфраструктурата и съоръженията за достигане на добив от 2,2 млн. тона руда годишно, насочени основно към ефективност на производството с грижа за околната среда и човешкото здраве.

В резултат на направените инвестиции и подобрения в управлението бяха реализирани широкомащабни иновации в производството, които имат значими ползи за околната среда. Инвестициите в разширение и модернизация на производството ни дават възможност да продължаваме да подобряваме енергийната и ресурсната си ефективност, и да намаляваме екологичния си отпечатък.

Общите ни инвестиции в опазване на околната среда включват няколко компонента – първият е за специфични дейности по опазване на околната среда, постигане на съответствие със законодателството и рекултивация на нарушени терени. Вторият е за проекти по модернизация на добива и преработката на руда, които имат положителен страничен ефект за околната среда, а третият е гаранциите за закриване и рекултивация, които са учредени в полза на правителството на Република България. Всички тези инвестиции от идването на компанията в България възлизат на повече от 100 милиона лева, които са инвестирани в полза на здравето на хората и обществото и опазването на околната среда.  

С работата си „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД практически доказва, че дори когато се увеличи добива това съвсем не означава по-голямо въздействие върху околната среда.

Именно инвестициите в разширение и модернизация на производството ни дават възможност да подобряваме енергийната и ресурсната си ефективност, и да намаляваме екологичния си отпечатък.

Безспорен е фактът, че благодарение на мащабните инвестиции и приложените иновации в производството и в съпътстващите го дейности се постигна подобрение в управлението на всички аспекти на околната среда, което е едно от най-добрите ни постижения.

– Какво направи Дънди Прешъс Металс Челопеч, за да получи това признание?

– В тазгодишните награди на Българската минно-геоложка камара „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ беше отличена в две категории и получи награда за здраве и безопасност – за постигане на нулев трудов травматизъм през 2021 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт и награда за грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2021 г., удостоверено с документ от РИОСВ-София. Това действително е едно огромно признание от цялата минна индустрия към усилията и професионализма на всички колеги, работещи в предприятието. Както вече споменах постиженията ни в областта на опазването на природата, на околната ни среда е благодарение на усилията на целия екип на Дънди Прешъс Металс и разбирането им, че работата в хармония с природната среда е от ключово значение и че е наша отговорност да оставим една по-добра среда за живот на бъдещите поколения, на нашите деца и внуци.

– Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви?

– Намирането на баланс и хармония между рудодобива и опазването на околната среда е голямо предизвикателство, но ние в Дънди Прешъс Металс доказахме, че тази хармония е възможна и реална. Благодарение на модерните технологии, иновативните методи, които прилагаме и квалифицираните служители ние постигнахме иновативно управление на ефективен, безопасен и екологосъобразен подземен добив, чрез завършена система за трошене и транспортиране на добитата руда от подземния рудник до повърхността, където се осигурява нейната преработка с помощта на високоефективни и модерни съоръжения, безопасно и щадящо околната среда съхранение на флотационния отпадък и транспорт на крайната продукция. С това се осигурява цялостност и устойчивост на целия работен процес. 

Както всяка професия, така и работата на специалистите по опазване на околната среда е свързана с ежедневни предизвикателства. Основното предизвикателство е да съумеем да работим в екип като едно цяло с останалите звена от Дружеството. Работата и общуването с хора от различни отдели изисква от нас да сме гъвкави, да сме запознати със законодателството и с новостите и достиженията на пазара, да сме активни във въвеждането на различни мерки и постоянството в поддържането на най-високи професионални стандарти, да сме изключително отговорни, да си сътрудничим, подкрепяме и да постигаме целите си заедно.  

– Какви са най-големите успехи, които сте постигнали?

– Освен вече споменатите постижения в модерен и екологосъобразен добив и преработка на руда, за мен най-големият успех е самият екип, който с годините изградихме и с който работим заедно. Без всеотдайността и усърдието на колегите в отдела, както и на колегите от другите звена, тези постижения и добри резултати нямаше да бъдат факт.

– Има ли компанията инициативи свързани с кръговата икономика и рециклирането?

– Кръговата икономика и рециклирането са залегнали в основните ни процеси. Например стерилните скални маси, които по своята същност са минен отпадък, се използват за запълване на отработените минни камери в подземния рудник и по този начин отпадъкът се превръща в ресурс. Друг пример е управлението на водите в затворен кръг, като част от водния баланс – водите, които се събират в съоръжението за съхранение на флотационния отпадък или т. нар. хвостохранилище се връщат обратно в производствения процес, като се използват както в рудника, така и в обогатителната фабрика. Минимални количества от свежа вода се добавят само там, където процесите го изискват.

И още един пример в тази насока е реализиран проект от месец юли 2020 г., с който пречистените отпадъчни води от Модулната станция се пренасочиха в производствения цикъл и се управляват в затворен кръг като заустването в околната среда е преустановено. С тази своя инициатива и реализирано намерение дружеството в Челопеч преустанови заустването в околната среда на около 40 000 м3/година, което е една добра стъпка в опазването на околната среда и оптимизацията на употребата на природни ресурси, а от 2020 година насам не са зауствани индустриални избистрени води в околната среда.

Като част от усилията ни за повишаване дела на рециклиране на отпадъците и развиване на кръгова икономика, от февруари 2022 г. „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД сключи договор с рециклираща компания от района, с чиято помощ ще се рециклират нови фракции от пластмаса. Капачките, които служителите ни събират ще се рециклират от същата компания, като финансовите средства от тях ще продължават да бъдат дарявани за благотворителност.