Ден на отворените врати в рудник „Челопеч“

Вече 11 години рудник „Челопеч“ посреща посетители, любопитни да се запознаят с подземното находище за медно-златна-пиритна руда. Над 1100 човека от местната общественост и страната са имали възможност през годините да се запознаят с работата на специалистите на 600 м под земята и в обогатителната фабрика.

На 13 ноември „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД проведе традиционната си инициатива Ден на отворените врати. 50 човека, разпределени в три групи, се запознаха с производствените процеси по добив и преработка на руда. Модернизирането на дейностите е един от приоритетите на компанията, устойчиво следван през годините. Като част от този процес е и въвеждането на дигитализация в различните сфери на работа.

За първи път инструктажът за безопасност и представянето на рудник „Челопеч“ преминаха пред голям интерактивен монитор в административната сграда на рудника. Инж. Николай Симонски, главен инженер рудник, представи накратко историята на находището, чийто корени се крият още в 19 век. Акцент в презентацията беше промяната на системата на добив – от подетажно обрушаване, евтина и лесна за прилагане система, която обаче причинява голямо обедняване на рудата и води до пропадания на повърхността, към система с открити камери и обратно запълнение. С новия начин на работа, значително по-скъп и технологично специфичен, се постига оптимално извличане на руда и се осигурява стабилността на скалния масив. Този начин на работа не само осигури възможност да се рекултивират големи територии, засегнати от исторически добив, но и направи възможно да не се депонират на повърхността минни отпадъци.

Част от посетителите очакваха да видят злато на бучки, но бяха учудени да разберат, че в рудата на находище „Челопеч“ то е силно разпръснато в медните минерали и е 3 гр./тон. След преработка и обогатяване съдържанието се увеличава до 6-7г/т в пиритния концентрат и 25-30г/т в медния. Ежегодно рудникът и обогатителната фабрика на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД добиват и преработват 2,2 млн. тона руда.

Гостите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД в деня на отворените врати се запознаха и с процеса на преработка и начина на обогатяване. Крайните продукти от дейността на предприятието са минерални концентрати – меден и пиритен.

Интерес предизвика и запознаването с най-технологичната част от производството – посещението в пилотен СМАРТ център. От едно място специалисти в различни области – добив, преработка и поддръжка – наблюдават, анализират и контролират производствените процеси. Пилотният СМАРТ център е една от последните новости в  „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, която се въвежда с цел да се подобри безопасността и да увеличи ефективността на производството.

Всеки посетител си тръгна със снимка за спомен от посещението.