В община Пирдоп се проведе обществено обсъждане на проектобюджет 2016

obsyjdane_pirdop
На 30 ноември в лекторията на читалище „Напредък” – Пирдоп се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Пирдоп за 2016 г. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, зам.-кметът на общината Вера Бойчева, председателят на ОбС – Пирдоп Мария Шентова, кметът на Душанци Валентин Петров, общински съветници, граждани. За желаещите жители на Душанци бе осигурен транспорт от общината, но никой не се бе възползвал от него.

Проектът на бюджет 2016 г. беше представен от главния счетоводител на община Пирдоп Нина Николова. Тя подчерта, че цифрите, заложени в държавни дейности на проектобюджета, са взети от проекта за бюджет на страната, които са в размер на 2 718 800 лв. При определяне на приходите на общината за 2016 г. е взето предвид изпълнението на бюджета към 31 октомври 2015 г.

Изпълнението на имуществените данъци към 31 октомври е в размер на 396 674 лв. В проекта за 2016 г. се предвижда да бъдат събрани 549 000 лв. данъчни приходи. Изпълнението на неданъчните приходи към 31 октомври е 1 356 384 лв. През 2016 г. се предвижда собствените приходи да са в размер на 4 131 372 лв. В неданъчните приходи в параграф „Други общински такси определени със закон”, е заложена сума в размер на 2 487 372 лв., които са реалният размер на неплатените разходи на общината към 31 октомври 2015 г. За да се балансира бюджета е необходимо те да се предвидят в неговата рамка, поради това общите приходи в проектобюджет 2016 възлизат на обща стойност 4 680 372 лв. Общата рамка на бюджета, която включва държавните дейности и местните дейности, е в размер на 7 11 193 лв.

Представени бяха и разпределението на приходите по дейности. Общи държавни служби, държавна дейност -364 700 лв., местна дейност – 530 178 лв., като в това число има 78 665 лв. неразплатени. В образованието, в което влизат НУ „Т. Г. Влайков” и СОУ „С. Савов” Пирдоп с делегирани бюджети и детската градина, държавната дейност е 1 789 900 лв. В местна дейност са предвидени 762 934 лв., като в тях влизат издръжката на детската градина, дофинансиране на училищата, които са в размер на 402 934 лв. Неразплатените суми в дейност образование са 81 023 лв.

Държавната субсидия за здравеопазване е в размер на 129 500 лв., от които се изплащат възнагражденията на медицинския персонал, който обслужва учебните заведения. В местни дейности са заложени 50 000 лв. за МБАЛ – Пирдоп АД.

В социалното подпомагане общата сума на държавните дейности е 302 600 лв. Размерът на сумата за местни дейности е 167 000 лв., от които за домашния социален патронаж са 147 000 лв., клуба на пенсионера 20 000 лв.

Капиталовите разходи за жилищно строителство и ВКС са 570 000 лв. В тях влизат 215 429 лв. неразплатени към 31 октомври. Рамката на ремонтите за 2016 г. е 285 000 лв., като в тях влизат 84 283 лв. неразплатени. Във ВиК, осветление, чистота и озеленяване е предвидена сума в размер на 1 108 281 лв. Към настоящия момент неразплатени са 715 053 лв.

В почивно дело и култура са заложени издръжката на двете читалища, която е държавна дейност и е в общ размер на 56 600 лв. Предвидени са 206 000 лв. местни приходи. Предвидено е дофинансиране на двете читалища в размер на 101 000 лв., издръжката на музей „Луканова къща” 12 000 лв., спортните бази 23 000 лв., обредни дейности 10 000 лв. и други дейности по културата 60 000 лв.

В икономически дейности и услуги влиза селското и горско стопанство, като заложените местни приходи са в размер на 463 000 лв. От тях 25 700 лв. са за селско стопанство и 437 300 лв. за горско стопанство.

В други разходи е заложена сумата от 250 000 лв., които са плащания по заем.

Добави коментар