Все още не е установен източникът на задушливата миризма в района на Пирдоп

Във връзка с публикации и сигнали от граждани за зачестили нощни обгазявания на Пирдоп във фейсбук групата “Да израстнеш в Средногорието”, както и подаден сигнал от ПП ГЕРБ Пирдоп до РИОСВ-София за установяване източника на тези обгазявания, редакцията на в. Камбана също изпрати запитване до институцията за предоставяне на  информация за предприети действия и направени констатации по този случай. Публикуваме отговора на РИОСВ-София. 

Веднага след постъпването на сигналите в РИОСВ – София е направен преглед на данните от постоянните мониторингови пунктове за качеството на атмосферния въздух (КАВ). За периода от 01.01.2015 г. до 22.06.2015 г. не са установени превишения на средночасова норма (350 µg/m3). За двата мониторингови пункта по показател серен диоксид не са установени превишения на средноденощна норма от 125 µg/m3. С писмо на Директора на РИОСВ – София е изискано съдействие от страна на ИАОС за позициониране на мобилна автоматична станция (МАС) за определяне качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на гр. Пирдоп. МАС е позиционирана на площадка находяща се на ъгъла на ул. Сергей Румянцев и ул. Георги Бенковски, като периода на мониторинг е с продължителност 48 часа (24.06.2015 г. – 26.06.2014 г.). Измервани показатели са – ФПЧ10, азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2), озон (О3), въглероден оксид (СО), бензен, летливи органични съединения и метеорологични параметри (температура, скорост и посока на вятъра, влажност, атмосферно налягане).

Експерти от РИОСВ – София извършиха проверки на територията на града и следните производствени обекти: фирма „Фейском“ ООД – производство на топлинна и електрическа енергия, „Аурубис България“ АД – пирометалургично производство на анодна мед и последващо производство на сярна киселина, общинско депо за твърди битови отпадъци.

След извършения контрол не се установи наличие на остра задушлива миризма (бакелит) на територията на града и в района на проверените производствени обекти.

От извършената проверка на общинското депо се установиха огнища от горели гуми на МПС, като в едно от огнищата се констатира, че същото към момента на проверката тлее със стихващи функции. Видимо не е установено и няма следи за локални горивни процеси, засягащи характерните депонирани отпадъци на територията на сметището.

По данни на жители на общ. Пирдоп се наблюдава изгаряне на отпадъци на територията на общината в тъмната част на денонощието.

При проверката също е направен преглед в реално време на данните от двата пункта за мониторинг на въздуха по показател серен диоксид (SO2) обслужвани и собственост на „Аурубис България“ АД, а именно:

– ОКС, гр. Пирдоп;

– МБАЛ, гр. Пирдоп

Направена е справка и с данните от системите за собствен непрекъснат мониторинг на комин 325 м. (Пирометалургично производство на анодна мед) и комин 140 м. (Производство сярна киселина), като се установи, че за периода от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г., няма превишения на средномесечни стойности за измерваните показатели. За периода от 01.06.2015 г. до 22.06.2015 г. не са установени превишения за измерваните показатели за средноденощни норми.

Към момента за територията на общ. Пирдоп от анализираните резултати от проведения контрол не може да бъде определен и идентифициран източника и произхода (вида) на цитираната в сигналите остра задушлива миризма.

С писмо на РИОСВ – София са дадени предписания на Кмета на Община Пирдоп, касаещи извършването на засилен контрол за нерегламентирано изгаряне на отпадъци на територията на общината.

Работата на позиционираната МАС ще приключи на 26.06.2015 г., като след приключване на измерването и получаване на резултати от страна на ИАОС същите ще бъдат анализирани и публикувани на сайта на РИОСВ – София.

Изготвил: Цв. Бояджиева /Гл. спец. Информационни връзки и комуникации/

Добави коментар