Аурубис България – Псевдоеколозите загубиха делото срещу ОВОС

На 2 юли 2015 г. на заседание на Административен съд – София град е разгледана жалба от Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие”, представлявана от Дончо Иванов, Стоян Шиеков и Сдружение „За един по-добър живот”, представлявано от Петя Чолакова. Жалбата е срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – София, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове”, възложено от „Аурубис България”. Искането на жалбоподателите е решението на РИОСВ – София да бъде отменено като незаконосъобразно.

Припомняме, че инвестиционното намерение на Аурубис бе за надграждане на съществуващото хвостохранилище с 3 м. и изграждане на ново депо за утайки. Обществените обсъждания за това инвестиционно предложение на компанията се проведоха на 23 и 24 януари 2014 г. в Златица и Пирдоп. В последствие Експертният екологичен съвет към РИОСВ – София одобри предложението на Аурубис.

На своето заседание през месец юли 2015 г. Административният съд София град отхвърли жалбите на Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие”, Сдружение „За един по-добър живот” и Стоян Шиеков. Съдът осъди тримата жалбоподатели да заплатят по 350 лв. разноски за първоинстанционното съдебно производство.

В 14 дневен срок от излизането на решението, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие” с касационна жалба обжалва пред Върховния административен съд решението на Административен съд София-град. На 15 декември 2015 г. в съдебно заседание на Върховния административен съд е разгледана жалбата на Сдружението, ръководено от Дончо Иванов.

След съдебното заседание съдът реши да остави в сила решението взето от Административен съд София-град, взето на 2 юли 2015 г. Върховният административен съд осъжда Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие” да заплати на „Аурубис България” АД сумата от 11 734, 98 лв. за разноски пред касационната инстанция. Сдружението е осъдено също и да заплати на РИОСВ – София сумата от 540 лв., представляващи разноски пред касационната инстанция.

Решението на съда не подлежи на обжалване.

 

Нека да припомним, че на 18 март 2015 г. Аурубис България стартира инициатива за осигуряване на пресни сезонни плодове, които учениците от началните класове получаваха за закуска. Инициативата бе реализирана въз основа на ангажимента на Аурубис България да удвои и дари за реализация на социален проект в Средногорието сумата на деловодни разноски, които Коалиция за устойчиво развитие (КЗУР) бе осъдена да възстанови на Аурубис по делото относно ОВОС за инвестиционен проект на компанията от 2012-2013 г.

Общо 504 ученици между І и ІV клас – 294 от НУ „Т. Влайков“ – Пирдоп и 210 от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Златица три пъти в седмицата получаваха сезонен плод до края на календарната година.

Програмата „Живей здравословно“ е част от дългосрочната стратегия на компанията, чрез която се насърчава правилното хранене и активност, които водят до дълготрайни резултати.

ИНВЕСТИЦИИТЕ НИ СА НАПЪЛНО СПРЯМО ЗАКОНА

denotvorenivratiau
• Тим Курт – изп. директор на „Аурубис България“ АД, пред местните медии относно окончателното решение на ВАС

 

– Научихме, че през м. декември бе оповестено окончателното решение на Върховния административен съд относно жалбата срещу инвестиционното предложение на Аурубис България „Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове“. Бихте ли ни дали повече информация?

– Решението е в наша полза и с него заводът продължава нормалните си операции. От това съм удовлетворен не само аз, но и целият ни екип. Повечето от вас знаят, че на 15 декември 2015 г. най-висшата съдебна инстанция в България, Върховният административен съд, оповести своето окончателно решение, според което жалбата на сдружение „Коалиция за устойчиво развитие” срещу решение на РИОСВ-София по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от реализацията на инвестиционния проект, бе обявена за неоснователна, а решението е действително и законосъобразно. Удовлетворен съм, че след предприетия подход от наша страна за пореден път доказваме, че работим и планираме инвестициите си напълно спрямо закона и за благото на компанията, региона, населението.


 Как ще продължи реализацията на проекта сега?

– Предвид това, че бе допуснато  предварително изпълнение на проекта, строителството започна веднага след издаването на разрешението за строеж. Днес можем да продължим с осъществяването на проекта без никакви съмнения, че изграждаме съоръжение в съответствие с всички законови изисквания. В отговор на въпроса, ние следваме графика на изпълнение от самото начало с оглед да реализираме навреме всички мерки, целящи дори още по-високи постижения в областта на опазването на околната среда. На практика наведените в жалбата доводи бяха опровергани от две съдебно-технически експертизи (тричленна и петчленна), което само по себеси потвърждава, че единствената цел на тези, които управляват подобна организация, е да ни накара да изгубим време и да забавим инвестиционната си програма, което в крайна сметка ни носи вреди.

 

– Този инвестиционен проект е много важен за вас и за региона, както нееднократно сте споменавали. Бихте ли акцентирали върху  основните ефекти от реализацията му?

– Отново ще повторя, че потенциалът на завода ни в Средногорието трябва да се развива, като се отчита и постигнатото – днес Аурубис България е в класацията на топ 5 на металургиите в световен мащаб. Основната цел на инвестиционното предложение за надграждане на хвостохранилището е свързана с удължаване срока на експлоатация на съществуващото депо, без да се налага усвояването на нови терени и изграждане на нова инфраструктура, като по този начин ще се подсигури складирането на фаялит, получен при процеса на флотация на пирометалургичните шлаки, образувани от производствената дейност на завода. С предвиденото изграждане на другия обект – новото депо за сух кек, ще се осигури в дългосрочен план екологосъобразното обезвреждане на утайките от пречистване на отпадъчните технологични води и газове. Дружеството е твърдо решено неотклонно да спази всички предвидени конкретни мерки и предписания в решението по ОВОС за защита на населението и отделните компоненти на околната среда както при изграждането на двете съоръжения – хвостохранилището и депото за кекове, така и по време на експлоатацията и етапа на рекултивацията им.

В заключение, бих искал да споделя, че ръководството на Аурубис Груп и на Аурубис България е ангажирано към развитието на завода тук и региона. Сигурен съм, че ще продължим да работим в сътрудничество с местните общности по успешен начин и особено този тип събития – спорове, разрешавани в съда, ще бъдат преустановени с времето. Благодаря на всички, които ни подкрепиха в разрешаването на този случай.

Добави коментар