Аурубис България АД е предприела необходимите превантивни мерки за опазване здравето на своите работници, служители и посетители

Във връзка с разпространението на коронавирус (2019-nCoV) Аурубис България АД е предприела необходимите превантивни мерки за опазване здравето на своите работници, служители и посетители.

Дружеството комуникира по вътрешните си канали информация за начина на разпространение, симптоми, профилактика и превантивни мерки на база указания на СЗО и Министерство на здравеопазването. Материалите са поставени на видни и достъпни информационни табла и екрани и непрекъснато се актуализират.

Командировките в дружеството са ограничени. Стартирани са почистване и допълнителна дезинфекция съгласно издадените указания от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм, 2020.

Осигурени и налични са допълнително дезинфектанти на алкохолна основа във всички санитарни помещения, както и инструкции за правилно почистване на ръцете.

Всички дейности, които пораждат пряк риск от предаване на респираторни заболявания, са преустановени. В ход са и допълнителни противоепидемични мерки на територията на дружеството.