АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ПО УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ВИДА С ПРИ „ЕЛАЦИТE-МЕД“ АД

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ПО УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ВИДА С ПРИ „ЕЛАЦИТE-МЕД“ АД

 

Извършва измервания на:

  • – Микроклимат, Осветеност, Шум, Прах, Вибрации, Химични агенти, Ел. съоръжения до и над 1000V, Вентилационни системи, Йонизиращи лъчения;
  • – Издава необходимите документи за ИА Главна Инспекция по труда;
  • – Издава необходимите документи за сертифициране на сградите по BREEAM /Британски стандарт за екологичност и безопасност на сгради/;
  • – Издава необходимите документи за въвеждане в експлоатация на строежи и съоръжения;
  • – Изготвя инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения;
  • – Извършва Оценка на риска и Обучения по безопасност и здраве;
  • – Изготвя планове за бедствия и аварии;
  • – Извършва измервания за твърдост на метали, гума и полимери;
  • – Извършва диагностика за състоянието на лагерите и баланса на двигатели и машини с мощност от 1kW до 2000 kW;
  • – Извършва измерване на дебелината на стените на метални и полимерни тръби.

 

 

За контакти и заявки:

тел. 02/9237885 инж. М. Георгиева, инж. Г. Итова

e-mail: g.itova@ellatzite-med.com

 

Добави коментар