Успешна година за ПК „Пчела“ Мирково

На 4 март, близо 118 години след своето основаване, първата кооперация „Пчела“ село Мирково, проведе годишно отчетно събрание. От общо 154 член-кооператори участие в събранието взеха 111 души. Сред тях бяха Снежана Лазарова – председател на ОКС и Цветанка Йотина – кмет на община Мирково, които са членове на кооперацията.
Събранието беше открито с приветствено слово и ръководено от председателя на ПК „Пчела“ Минка Козарева. За правилно протичане на събранието, в чийто дневен ред бяха включени за разглеждане 10 точки, бяха избрани пет комисии.
По първа точка бяха утвърдени 4 нови членове на кооперацията – Йордан Синигеров, Марко Тодоров, Георги Попов, Добринка Илиева. Поради смърт бе прекратено членствата на трима души.
По втора точка Никола Ладжов запозна присъстващите с измененията и допълненията на устава на ПК „Пчела“, съгласно измененията и допълненията на Закона за кооперациите, публикуван в Държавен вестник бр.41/2007 г., които бяха приети единодушно. Той прочете поздравителен адрес от Стоян Лазаров – председател на Сдружение „Възраждане Смолско“. Предстои ръководството на ПК да внесе актуализирания устав в Търговския регистър.
Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията и насоки за нейното развитие изнесе Минка Козарева.В него тя подчерта, че кооперативната система се развива в нови пазарни и политически условия, които оказват съществено влияние върху дейността на ПК. В миналото кооперацията беше най-добрият кредитор. С много усилия бе преустановена практиката за даване стоки на кредит. През 2007 г. ПК „Пчела“ е развивала търговия на дребно, транспорт, изкупуване, стопанисване на 11 обекта, 6 магазина, една пивница и четири пункта за изкупуване на мляко. Състоянието на магазините е много добро, но населението на общината, което е под 3 хил.жители постоянно намалява. Покупателната способност на хората е ниска. Постоянен е стремежът на ръководството на ПК да покаже превъзходство пред останалите свои конкуренти и да стане водеща фигура в търговския бранш.
Голям проблем се явява ежедневната нелоялна конкуренция. Малко са фирмите, регистрирани по ДДС, а правят големи инвестиции и обороти. Често чужди фирми продават от колите стоки на доста по-ниски цени, без доказан произход и неспазване на санитарно-хигиенните изисквания. Кооперацията зарежда магазините с по-малки количества, но по-често. Общо приходите от търговия през 2007 г. са 337 868 лв., а разходите – 322 841 лв. Печалбата е 15 027 лв. Съотношението на хранителните стоки към нехранителните е 86:14. Все още не са решени въпросите с доставките на някои основни стоки, като захар, олио, брашно от търговското дружество на ЦКС на по-ниски цени. Кооперацията търгува само с изрядни фирми, регистрирани по ДДС. Добре върви въведеното от ОКС кръгово зареждане, като един път седмично се доставят стоките на разсрочено плащане. Избягват се прекупвачите.
Добре работят магазинерите Ветка Теповичарова и Христина Михайлова. Като екип най-добре работят Нонка Пердева и Веселина Лачева. Има да се желае още по спазване на работното време и ежедневния отчет. През отчетната година са извършени 17 инвентаризации. Констатирани са 9 липси на стойност 1200 лв и 3 излишъци от 549 лв. Основната причина за липсите е даване на стоки на вересия.
ПК изкупува мляко от личните стопани, което се предава на фирма „Дядо Либен“. Завишиха се критериите по отношение на качеството, премина се към маслен градус с норма 3.8 за основната цена. Голям проблем е въвеждането на индивидуалната млечна квота. Който надвиши, или не изпълни квотата подлежи на санкции. Всичко това довежда до масово ликвидиране на животните, особено след като фирмата заяви, че прекратява изкупуването. През 2007 г. са изкупени 341 834 литра мляко, срещу 534 474 литра през 2006 г. Приходите са 178 631 лв., а разходите 176 949 лв, или 1 682 лв печалба.
От наеми кооперацията е реализирала приходи 40 020 лв., с печалба 920 лв. Транспортните разходи са увеличени заради прекъснатия от пороите път до Каменица.
УС на ПК се превърна в постоянно действащ орган. Проведени са 12 заседания. Правилна е инвестиционната политика на УС, като за пример може да се посочи преустройството на търговската сграда в Буново. Стратегическа задача ще бъде увеличаване на приходите от продажба, привличане на млади хора в ПК, увеличаване на дяловия капитал, доуточняване на собствеността.
Дяловият капитал е увеличен с 3 230 лв. и е в размер на 38 896 лв.
След отчетния доклад присъстващите бяха запознати с финансовия отчет и преразпределението на печалбата, който беше приет без забележки. Одобрен беше и отчетът на Контролния съвет за 2007 г.
След основните доклади изказвания направиха Тотко Духлаков, Иван Борисов – член от 1949 г., Александър Александров на 84 от Каменица, Снежана Лазарова и др.
В изказването си кметът на общината Цветанка Йотина поздрави ръководството на кооперацията за положения неуморен труд и постигнатите положителни резултати през годината. Тя обеща, че в своята дейност ще работи за по-нататъшното утвърждаване духа на първата българска кооперация и според възможностите и закона двете институции ще работят съвместно.
Председателят на ОКС даде добра оценка на отчетните доклади, финансовите резултати и цялата дейност на кооперацията. В рамките на ОКС са обновени търговските обекти, а ненужното е продадено. Основите са изградени, остава с много труд да се работи по надстройката, да се промени мисленето и вниманието към хората, да укрепне взаимовръзката между ПК и член-кооператорите, относно разработване и кандидатстване с проекти пред еврофондовете. Трябва да пазим нашата кооперация, да работим за нея и да й помагаме.
По следващите точки бяха освободени от отговорност председателят на УС и членовете на УС и КС. Бяха дадени пълномощия на УС за вземане на решения за искане на кредит при необходимост, залог на имущество, сключване на договори и др. За дейността на КС бяха гласувани 2 хил.лв., а за УС – 4 хил.лв. Събранието определи гаранция на членовете на КС в размер на 30 лв., а на председателя и членовете на УС – три брутни заплати.
По тяхна молба от състава на КС бяха освободени Любчо Харалампиев и Петър Горгоров. На тяхно място с тайно гласуване бяха избрани Зорка Гьорова и Иванка Филчева.
Събранието показа, че кооперативното движение в България има бъдеще. Своя дял в борбата за неговото утвърждаване в новите европейски условия има и малката, но дейна първа кооперация в страната ПК „Пчела“.