Успешен финал на проекта “Европейска пътна карта на Община Златица за програмен период 2014 – 2020 г.”

На 12 август в заседателната зала на Община Златица се състоя заключителната пресконференция по проект BG051PO002/13/1.3-07 – „Европейска пътна карта на Община Златица за програмен период 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проектът на обща стойност 76 015, 69 лв. стартира в края на 2013 г. и приключи успешно в рамките на предвидения 9-месечен срок за изпълнение. Общата му цел бе формулиране на местните политики, ресурсно осигурено стратегическо планиране на следващия програмен период 2014-2020 от членството ни в ЕС, оценка на въздействието от периода 2007-2013 г., качествен и ефективен мониторинг и последваща оценка на изпълнението им – в координация и партньорство с всички заинтересовани страни на територията на Община Златица.

В изпълнение на проекта бяха изготвени детайлни анализи на ситуацията, ресурсите и перспективите по отношение развитието на населените места от община Златица. Въз основа на анализите бяха разработени стратегически и оперативни документи от местно ниво и съответните механизми за участие и контрол по изпълнението им.

Ръководителят на проекта Ива Георгиева отчете успешно изпълнение на всички ангажименти и дейности, индикативни показатели и цели на проекта. Община Златица има разработени и приети нов Оперативен план за развитие на общината в периода 2014-2020 г. и Стратегия за устойчиво развитие на общината. Направена е оценка на изпълнението на плана досега, разработени са правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Златица. 

Новият Оперативен план и Стратегията за устойчиво развитие на общината, както и информация за проекта са публикувани на официалния сайт на Община Златица в секция „Програми и проекти“.

Добави коментар