Успешен финал на европроект

В условия на криза, 15 млади хора получават трайни работни места

На 26 май, в конферентната зала на комплекс „Борова гора“ се състоя пресконференция, във връзка с финализирането на проект „Професионална квалификация и насърчаване на заетостта в дървообработващата промишленост“, разработен по програмата на ФАР на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“
Проектът бе разработен от фирма „Никалъс“ ООД, с партньорството на Министерството на труда и социалната политика и ПГ по дървообработване и лека промишленост „Т. Пеев“ – гр. Етрополе.
Гости на презентацията бяха собственици на фирми, чийто предмет на дейност е дърводобивът и дървопроизводството и представители от Министерството на труда и социалната политика.
Галя Бончева – директор на ПГ „Т.Пеев“ откри пресконференцията и припомни на присъстващите, че при стартирането на проекта, на 5 септември м. г. тя е цитирала известната сентенция на Леонардо да Винчи: „Човек не знае какво може, той трябва да опита!“ И отчитането днес на ползите от вече реализирания проект дава основание да се смята, че този опит е бил успешен.
Общата стойност на проекта е 144 598.00 евро, безвъзмездната помощ от ЕС е на стойност 94 422.49 евро, а личен финансов принос на фирмата „Никалъс“ ООД, която го е спечелила – 50 175.51 евро. Проектът е с продължителност 12 месеца – от
01.06.2008 до 31.05.2009 г.
Общата цел на проекта бе да се повиши адаптивността и компетентността на безработните и заетите лица чрез инвестиции и модернизация, професионална квалификация на човешките ресурси и подобряване на работната среда. Предвидени бяха следните конкретни дейности:
– Осъществяване на професионално обучение на безработни лица и служители на водещата организация – целящи подобряване на теоретичните знания и практически умения на включените в проекта лица.
– Откриване на 15 устойчиви работни места за безработните лица, които успешно са придобили професионална квалификация в сферата на дървообработващата промишленост.
След сформирането на екипа и организиране на предвидените дейности съвместно с ПГ „Т.Пеев“ – Етрополе, бе осъществено професионално обучение на 20 безработни лица, както и преквалификация на 10 служители от водещата организация.
Крайната цел – да се осъществи субсидирана заетост за 20 безработни лица до края на проекта, преквалификация на 10 служители и устойчива заетост на 15 безработни лица, е постигната.
Успешната реализация на проекта, със средствата на ЕС ще бъде ценен опит, придобит от водещата организация и ще бъде добър старт и възможности за бъдещи подобни дейности за подобряване на капацитета на служителите и ще засили позициите на фирмата в сектора на дървообработващата промишленост. Придобитата практика за ефективно, ефикасно и икономично усвояване на средствата от ЕС, ще бъде мултиплицирана и ще служи за пример на други организации за адекватно използване на възможностите в България, като равноправен член на ЕС.
Този проект се оказа изключително актуален в условията на световна финансова криза. В момент, когато толкова много хора губят работните си места, една българска фирма, в лицето на Стефка Алексиева, като представител на „Никалъс“
ООД, осигурява 15 работни места за дълготрайно безработни, обучи ги и не на последно място – повиши квалификацията на хората, които работят при нея. Това е нещо изключително важно и заслужава адмирации. Този вид проекти са изключително полезни за българския трудов пазар.
Накрая Стефка Алексиева благодари на своите партньори и на екипа си, за тяхната упоритост и борбеност и за подкрепата, която е получила при осъществяването на проекта. Тя изрази своето удовлетворение от мотивацията на хората при усвояването на новите знания и професионални умения и радостта си от постигнатите резултати. Защото, има ли по-добро нещо от това, да дадеш знания и умения в занаята на един човек и то в област, в която винаги ще се търсят квалифицирани специалисти.

Добави коментар