Успешен старт на новия кмет на община Мирково

На 20 март в читалище „Хр. Ботев“ – Мирково при голям интерес от страна на жителите, кметът на общината Цветанка Йотина направи отчет за извършеното през първите четири месеца след изборите.

Една от първите и неотложни дейности бе доставката на гориво за училището и детската градина. След много години умуване най-сетне е изработена Наредбата за символиката. Общината има герб и знаме – задължителни атрибути за общността. Те изобразяват миналото, настоящето и бъдещето.
Работи се усилено по актуализиране на проекта за изграждане на комплексен административен център, който ще се помещава в сградата северно от ПК „Пчела“( В него ще работят социалните и данъчни служби и полицията.
Въведен е ред в сметището, което е надеждно заградено. Назначен е човек, който ще насочва хората къде да стоварват боклуците. Освен това то ще бъде затваряно нощем от 18.00 до 8.00 часа. Ще има строг контрол относно недопускане на чужди коли, като например на такива от Златица. Организирано е почистването на гробищата. Там за отговорник също е назначен човек. С посредничеството на фирма „Репак“ е въведено разделно събиране на битовите отпадъци. Хората проявяват необходимата за този вид събиране на отпадъците екокултура. Работи се по възстановяване на фуражомелката в бившия стопански двор. Досега машината е била разглобена и се е намира в насипно състояние.
Като успех се посочва и осигуряване за населението до 10 куб.м. дърва за огрев по домовете при цена 33 лв. В другите общини цената е доста по-висока.
Преди години бе построена пречиствателна станция за питейна вода, която по различни причини не бе пусната в действие, но е успешно разграбена и е в окаяно състояние. В изпълнение на проект, предстои ремонт и възстановяване на станцията, изменение на водохващане, което да се изнесе в по-високата част и цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа в Мирково. Назначени са хора, които ще дават дежурство, ще почистват водохващането от затлачване и ще извършват някои ремонтни работи. „ВиК – ЕООД – София област не оказва никаква помощ в това направление.
За изпълнение на ремонтно-възстановителните работи по пречиствателната станция и водопроводните съоръжения е сключен договор с фирма „Валмекс“ – ООД.
Възстановяват се отмъкнатите от крадци чугунени капаци и решетки от уличните платна. Новите са изработени от стомана и ще бъдат заварени за рамките.
Финализира се дългогодишната идея да се създаде картинна галерия. Определено е подходящо помещение в сградата на общината. Основно за нейното изграждане се грижи известният художник от Мирково – Цветко Балев. Собственикът на тухларната Димитър Георов е дал за галерията 5 000 лв., а останалите средства са от общината. В навечерието на празника на селото, картинната галерия ще отвори врати и без съмнение, както каза кметът на общината, като пръв уредник ще бъде назначен Цветко Балев.
За улесняване жителите на Мирково и пестене на времето им в сградата на общината бе открито и пуснато в действие изнесено работно място на ОББ – клон Пирдоп. За него ще отговаря Катя Иванова. Първоначално ще работи по два дни седмично.
Извършва се проучване за изследване на целесъобразността за откриване на социална кухня. Като помещения ще се използват кухнята и трапезарията на училището. Идеята е от нея да се ползват пенсионерите, инвалидите и социално слабите хора.
Общинската администрация разработи проект за оборудване на два компютърни кабинети в основното училище. По този повод според проекта се предвижда изграждане на консултативен кабинет и назначаване на специалист консултант, който ще осъществява връзката между ученика и училището.
В изпълнение изискванията на ЗУТ и съответните указания, след нещастните случаи в страната, предизвикани от срутване на сгради, са разрушени няколко потенциално опасни сгради. Водят се преговори за възстановяване работата на местната радиоуредба. Хората искат да имат радиоточки в домовете си.
Не са забравени и селата. В село Бенковски са почистени коритото на реката и ромската махала, отводнена е част от пътя. Възстановява се водопроводът и пътят за Каменица. Реконструира се водопровод и в Смолско. Започва проектиране за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в Буново. Възстановен е пътят от Мирково да мандрата. За изхранване на дивеча са засяти и няколко ниви с ръж.
Присъстващите на отчета граждани направиха изказвания, в които дадоха много добра оценка на досега извършеното, дадоха целесъобразни предложения и поставиха въпроси, на които кметът отговори изчерпателно. Бяха избрани и членове на новоучредения Обществен съвет – Павел Бедрозов, Иванка Лисева и Христина Божкова.
Кметът на общината благодари на председателя на ОбС, общинските съветници, на представителите на различни политически сили за проявеното чувство на отговорност и съпричастност при решаване проблемите на общината. Много активно работят постоянните комисии. Едно заседание на ОбС при дневен ред от 16-17 точки се провежда за по-малко от два часа. Няма конфронтация, а пълна съгласуваност между кмет на община, Общинска администрация и Общински съвет.
Основният извод от проведеното общоселско събрание е, че новият кмет и Общински съвет са намерили правилната посока за решаване многобройните въпроси в общината, които животът поставя пред тях. С техните обединени усилия и подкрепата на гражданското общество, в Мирково ще се случват само хубави неща, които ще издигнат още повече имиджа на общината.