Толкова ли е важно дали през пролетта или през есента ще бъдат закупени 257 хил. фиданки?

Право на отговор

В бр. 21 на в. „Камбана“ публикувахме информация за проведеното в с. Душанци поредно заседание на ОбС Пирдоп. По отразяване на разискванията по четвърта точка поместихме данни, че за сезон пролет 2008 г. е предвидено закупуване на посадъчен материал за 257 хил. бр. Фиданки, на стойност 66 820 лв. без ДДС. Тези данни са взети от приложената в докладната записка „Количествено-стойностна сметка за предвиждане на необходимия брой посадъчен материал, закупен от външни фирми, по осреднени цени без ДДС към сезон пролет 2008 г.“, подписан от Ръководителя на специализирано звено „УОСОбГ“ – Пирдоп Добринка Балканджиева /публ. факсимиле/.
По този повод в бр. 25 на в. „Камбана“ публикувахме писмо от директора на Държавно горско стопанство „Пирдоп“ инж. Светослав Петров. В него той оспорва възможността община Пирдоп да поеме такова голямо количество фиданки, с последващи от него обяснения.
На 30.06.2008 г. в редакцията се получи писмо с изх.№04-370-1, подписано от кмета на община Пирдоп. В него се обяснява, че става дума за 257 хил.бр. фиданки, които община Пирдоп трябва да закупи за следващата залесителна кампания есен 2008 – пролет 2009 г.
Очевидно проблемът е възникнал в следствие объркване на времената – бъдеще, сегашно и минало. В използваното сведение от заседанието на ОбС изрично е отбелязано: „посадъчен материал, закупен от външни фирми“, т.е. процедурата е изпълнена.
С тези цитирани текстове даваме отговор на отправеното ни обвинение за допусната грешка, а читателите да преценят къде е истината.
Де това да е единственият проблем на община Пирдоп.

Тодор Чомпалов

Добави коментар